Informationsproducenter och samarbetspartner

Webbplatsen har utvecklats i samarbete med branschens informationsproducenter. Nedan har sammanställts de aktörer som deltagit i utvecklingsarbetet och andra organisationer vars innehåll finns på webbplatsen.

Om du har frågor gällande statistikuppgifternas innehåll, kvalitet eller utnyttjande ska du direkt kontakta informationsproducenten. Ministeriet varken äger eller tuottajatiedot.

Deltog i projektet

 • Archinfo

  Beskrivning

  Archinfo är arkitekturbranschens informationscentral och stöds av undervisnings- och kulturministeriet. Archinfo fokuserar på att utöka uppskattningen av arkitektur i hemlandet, göra finländsk arkitektur internationellt känt och stärka arkitekturens samhälleliga betydelse. Archinfos stiftande medlemmar utgörs av fem centrala aktörer inom arkitekturbranschen: Finlands Arkitektförbund SAFA, Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum, Arkitektbyråernas Förbund ATL, Bygginformationsstiftelsen RTS och Alvar Aalto-stiftelsen.

  Informationsproduktion

  Genom att agera som en aktiv initiativtagare och starta diskussioner utvidgar Archinfo uppfattningen om arkitekturens kulturella och samhälleliga betydelse. Vi deltar i genomförandet och uppföljningen av de åtgärder som anges i det riksomfattande arkitekturpolitiska programmet och utövar påverkanskommunikation. Vi erbjuder en plattform för informationsutbyte och bildande av nätverk till representanter för städer och kommuner som utför arkitekturpolitiskt programarbete och förmedlar information om arkitekturpolitiska program. Vi är också mycket engagerade i internationella program, projekt och nätverk som främjar arkitekturens samhälleliga betydelse.

  Länk
 • Finland Festivals

  Beskrivning

  Finland Festivals är en intressebevakningsorganisation för konst- och kulturfestivaler. Finland Festivals är verksam inom kultur och turism, och dess viktigaste uppgifter består av intressebevakning vid festivaler, promotion, information, internationalisering, främjande av kulturturism, datainsamling, forskning och utbildning.

  Informationsproduktion

  Finland Festivals sammanställer årligen uppgifter om sina medlemsfestivalers besöksantal (sålda biljetter och totalt antal besök) och var tredje år medlemsfestivalernas ekonomiuppgifter.

  Länk
 • Frame

  Beskrivning

  Frame Contemporary Art Finland är en expertorganisation och informationscentral för nutidskonsten som stärker den finländska nutidskonstens ställning, främjar internationell verksamhet och producerar information om nutidskonst.

  Informationsproduktion

  Frame samlar och producerar information om nutidskonsten som sedan kan användas av media, beslutsfattare och experter inom branschen. Vi publicerar årligen statistik över bildkonstbranschen där vi statistikför information om finska konstgallerier och besöksantal vid konstmuseer och konstevenemang. Dessutom producerar Frame då och då andra utredningar som gäller nutidskonsten, ofta i samarbete med andra aktörer inom branschen.

   

   

  Länk
 • Kirjailijaliitto

  Beskrivning

  Suomen Kirjailijaliitto grundades år 1897 och är en facklig och ideell organisation för skönlitterära författare som skriver på finska. Vår uppgift är att stärka författarnas yrkesmässiga ställning och främja finsk litteratur. Vi är experter på författarens arbete och litteraturens samhälleliga ställning.

  Informationsproduktion

  Suomen Kirjailijaliitto låter utföra en större undersökning ungefär vart femte år om bildningen av medlemmarnas inkomster. Kirjailijaliittos inkomstundersökning ger en täckande och aktuell lägesbild av författarnas inkomster, stipendier och ekonomiska ställning. Samtidigt synliggör den ersättningsstrukturer och de ersättningar som fås för författarnas verk. Utöver inkomstundersökningen utför Kirjailijaliitto själv nästan årligen en mindre undersökning om författararvoden, som fokuserar uttryckligen på utvecklingen av upphovsrättsarvoden som förläggare betalat.

  Länk
 • Biblioteksstatistik

  Beskrivning

  Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för de kommunala allmänna bibliotekens nationella statistikföring.

  Informationsproduktion

  Med undantag av Åland deltar Finlands allmänna bibliotek och regionförvaltningsverken i produktionen av databasens statistikuppgifter. Biblioteken uppdaterar själv sina statistikuppgifter i databasen, men innan de publiceras kontrollerar regionförvaltningsverken att uppgifterna är korrekta. Uppgifterna gäller respektive statistikföringsår för tiden 1.1–31.12.

  Länk
 • Förlagsförening

  Beskrivning

  Finlands Förlagsförening är en samarbets- och intressebevakningsorganisation för bok- och läromedelsförläggare. Föreningen grundades år 1858 och är näringslivets äldsta intresseorganisation i Finland. Cirka 100 finländska förlag har anslutit sig till föreningen.

  Informationsproduktion

  Förlagsförening statistikför årligen omfattande information om branschen. Årsstatistiken samlas från alla medlemsförläggare. Den ger en strukturerad bild av det föregående årets produktion och försäljning per litteraturgenre och distributionskanal.

  Försäljningssiffrorna i årsstatistiken grundar sig på det momsfria priset på verk som förläggarna sålt vidare.

  Länk
 • LiveFIN

  Beskrivning

  LiveFIN ry är en intressebevakningsorganisation som representerar den inhemska privata sektorn för levande musik. LiveFIN ry:s medlemmar är klubbar, konsertsalar, kulturhus, festivaler för rytmisk musik, organisatörer av musikevenemang och mellanhänder inom livemusik: programbyråer och manager.  Föreningens verksamhet omfattar intressebevakning, informationsdelning och -insamling, utveckling av branschen, upprätthållande av intern diskussion och internationellt samarbete.

  Informationsproduktion

  LiveFIN ry producerar årligen en branschundersökning som innehåller nyckeltal för det fria fältet inom levande musik för hela Finland. Dessutom upprätthåller föreningen tillsammans med Finlands Jazzförbund rf en lista över alla populär-, folk- och jazzmusikfestivaler och aktiva lokaler för spelningar och konserter. Branschuppgifterna har publicerats som öppen data: https://www.livefin.fi/avoin-toimialadata/.

  LiveFIN ry administrerar också den till publiken riktade festivalbarometern samt venuebarometern som är riktad till spelnings- och konsertbesökare. Resultaten från båda enkäterna har publicerats i Sibelius-Akademins publikationsserie och festivalbarometerns hela material är tillgänglig i Dataarkivet.

  Länk
 • Museiverket

  Beskrivning

  Museiverket är en expert inom kulturarv, en tjänsteproducent, en utvecklare av sin bransch och en myndighet. Det utökar, vårdar och presenterar kulturhistorisk nationell egendom samt lagrar, producerar och förmedlar information. Ämbetsverket agerar under undervisnings- och kulturministeriet.

  Informationsproduktion

  Museiverket samlar in och publicerar statistikuppgifter om museifältet i Finland. Museistatistik, som granskar ekonomin, personalen och verksamheten vid yrkesmässigt skötta museer, genomförs årligen och grundar sig på uppgifter som museerna angett via statistikenkäter. Vad gäller samtliga icke-yrkesmässiga museer som inte omfattas av Museistatistiken samlar man in statistikuppgifter cirka vart femte år.

  Länk
 • Music Finland

  Beskrivning

  Music Finland är en musikexportorganisation som hjälper den finska musikbranschen att internationaliseras. Utöver exportprojekt och coachningar omfattar funktionerna till exempel promotionskommunikation, produktion av branschinformation och en stor notsamling för finsk musik.

  Informationsproduktion

  nformationsproduktionMusic Finland producerar information om finländsk musikexport och den finska musikbranschen. Årligen utreds musikbranschens ekonomi, musikexportens värde och andra nyckeltal inom musikexporten. Dessutom beställer och producerar Music Finland andra rapporter gällande musikbranschen och musikexporten. Inom informationsproduktionen är samarbetet med andra aktörer inom musikbranschen intensivt.

  Länk
 • Neogames

  Beskrivning

  Neogames Finland ry är centrumet för Finlands spelbransch. Neogames är en icke-vinstdrivande, medlemsbaserad organisation vars medlemsbas täcker aktörer inom spelbranschen, från utbildning och forskning till företag som utvecklar spel. Neogames har producerat statistikmaterial om spelbranschen sedan 2004.

  Informationsproduktion

  Neogames producerar vartannat år den finska spelbranschens rapport ”Finnish Game Industry Report”. Rapporten innehåller bland annat statistik över branschens omsättning, sysselsättande effekter, antal företag, investeringar och även diversitet och företagens placering. Rapporten grundar sig på intervjuer och information från offentliga källor. FGIR 2022-utredningen är den nionde i serien. Följande utredning utkommer år 2025 och täcker åren 2023–2024.

  Länk
 • Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus

  Beskrivning

  Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus är en självständig expertorganisation som representerar cirkus- och dansbranscherna och vars verksamhet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

  Informationscentralen producerar och sprider information om cirkus- och dansbranschernas verksamhet, aktörer, förhållanden och resultat och utvecklar verksamhetens förutsättningar i Finland. Dessutom främjar den dessa branschers internationella samarbete och export.

  Informationsproduktion

  Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus samlar och publicerar årligen statistik gällande cirkus och dans. Statistikuppgifterna samlas in från branschens aktörer. Informationscentralen statistikför varje kalenderår branschernas föreställnings- och åskådarmängder samt information om ekonomin bland de dans- och cirkusgrupper som tar emot statens verksamhetsunderstöd. Statistiken gällande cirkus och dans innehåller också uppgifter som Informationscentralen för teater i Finland TINFO har samlat in från cirkus- och dansgrupper som beviljats statsandel. Denna statistik är en del av TINFOs statistik över scenkonst (publikationen Esittävän taiteen tilastot).

  Länk
 • Finlands filmstiftelse

  Beskrivning

  Filmstiftelsen stöder och främjar den finska filmbranschen. Stiftelsen beviljar stöd för yrkesmässig produktion av filmer samt för visning och spridning av filmer i olika kanaler. Den spelar också en central roll i ansvaret för kulturexporten av finska filmer och delar ut stöd för internationell verksamhet.
  Filmstiftelsen ansvarar för filmbranschens officiella statistikföring i Finland. Utöver stödstatistik täcker detta statistik över antal åskådare i biografer i hela Finland. Dessutom statistikförs distributionen av inhemska filmer på utländska festivaler.

  Informationsproduktion

  Finlands filmstiftelse publicerar varje vecka en översikt över åskådarantal. Statistik över stödbeslut publiceras efter stödomgångarna. Den årligen utgivna statistikpublikationen samlar ihop på ett och samma ställe årlig statistik över utdelningen av understöd från filmstiftelsen, produktionen av inhemska filmer och jämlikheten i den finska filmindustrin, distributionen av filmer, åskådarantal och internationell framgång.

  Länk
 • Finlands Jazzförbund

  Beskrivning

  Finlands Jazzförbund rf är en intresseorganisation för finsk jazzmusik och -kultur som främjar och utvecklar branschens verksamhetsförutsättningar, ställning och uppskattning. Uppgiften genomförs genom att öka jazzmusikens synlighet i samhället, som expertorganisation utöva påverkan inom olika kultursektorer, producera information om den finländska jazzbranschen och agera som en aktiv produktionspart både nationellt och internationellt.

  Informationsproduktion

  Finlands Jazzförbund upprätthåller en omfattande Jazz Finland-databank om finsk jazz och jazzkulturen i Finland. Dessutom samlar organisationen årligen nyckeltal om jazzbranschen. Dessutom upprätthåller föreningen tillsammans med LiveFIN ry en lista över alla populär-, folk- och jazzmusikfestivaler och aktiva lokaler för spelningar och konserter i Finland. Branschuppgifterna har publicerats som öppen data: https://www.livefin.fi/avoin-toimialadata.

   

  Länk
 • Finlands Symfoniorkestrar

  Beskrivning

  Finlands Symfoniorkestrar rf främjar och utvecklar symfoni- och kammarorkesterverksamheten i vårt land och övervakar orkestrarnas intressen och rättigheter.

  Informationsproduktion

  Finlands Symfoniorkestrar rf publicerar årligen statistik över orkesterbranschen som innehåller omfattande information om medlemsorkestrarnas framföranden, åhörare, verken som framförts och inspelningar samt om orkestrarnas personal och ekonomi för respektive kalenderår. Föreningen har också låtit utföra undersökningar om orkestrarnas åhörare och icke-åhörare.

  Länk
 • Tinfo

  Beskrivning

  Informationscentralen för teater i Finland rf TINFO är en expertorganisation inom finsk teater. TINFOs syfte är att förstärka och främja den finska teaterns ställning i Finland och utomlands samt möjliggöra interaktion mellan finländska och internationella pjäsförfattare och gemenskap. TINFO samlar, sparar, statistikför och delar information om teaterbranschen, utför rådgivning- och servicearbete, främjar den finska teaterns och teateraktörernas internationella rörlighet, upprätthåller kontakter och utvecklar samarbetet med branschen på internationella nivå.

  Informationsproduktion

  Informationscentralen för teater i Finland rf TINFO samlar in och producerar årligen statistik över program, åskådare, personal, ekonomi och löner bland de teater-, dans- och cirkusaktörer som omfattas av scenkonstens statsandelssystem. Från aktörer inom yrkesteatrar som inte omfattas av statsandelssystemet samlar TINFO in statistik över åskådare, program och ekonomi. Från yrkesmässiga sommarteatrar och operaföreningar samlas det in statistik över åskådare. Statistiken publiceras årligen i publikationen Esittävän taiteen tilastot – teatterin, tanssin ja sirkuksen vuosi.

  Länk

Andra partner och informationsproducenter

 • Statistikcentralen

  Beskrivning

  Statistikcentralen är Finlands nationella statistikbyrå som producerar officiell statistik över det finländska samhället.

  Informationsproduktion

  Statistikcentralen publicerar Kulturstatistiken som innehåller omfattande statistikuppgifter från olika källor. Dessutom producerar Statistikcentralen Satelliträkenskaper för kultur med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Information om kulturens verksamhetsområden och experter finns också i material för annan statistik.

  Länk
 • Cupore

  Beskrivning

  Cupore (Kulturpolitiska forskningscentret) är ett självständigt forskningsinstitut som delvis agerar med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet.

  Informationsproduktion

  Cupore producerar omfattande forskningsdata som gäller kulturpolitik, utredningar och bedömningar som kan användas inom beslutsfattandet och av civilsamhället.

  Länk
 • Taike

  Beskrivning

  Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och tjänsteämbetsverk för främjande av konst som är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

  Informationsproduktion

  Taikes centrala uppgift är att dela ut förvaltningsområdets stipendier. Taike producerar för sin del statistisk data om stipendiernas mottagare och hur stipendierna inriktas.

  Länk
 • Kommunförbundet

  Beskrivning

  Kommunförbundet är kommunernas intressebevakningsorganisation vars uppgift är att säkerställa och utveckla kommunsektorns verksamhetsförutsättningar.

  Informationsproduktion

  Kommunförbundet samlar och sprider information om verksamheten vid kommunernas bibliotek och inom kulturbranschen. Det har i flera år samarbetat med kommunernas kulturdirektörer för att göra kulturens ekonomiska och andra indikatorer mer jämförbara.

  Länk
 • Eurostat

  Beskrivning

  Eurostat är EU:s officiella statistikbyrå. Eurostat styr (även genom lagstiftning) informationsproduktionen vid medlemsländernas statistikbyråer genom att harmonisera informationsinsamling, metoder, klassificering och begrepp.

  Informationsproduktion

  Eurostat samlar in och publicerar material från den enhetliga informationsinsamlingen på sin webbplats. Eurostats statistik om kultur har sammanställts utifrån material och informationsinsamling där man frågat till exempel om användningen av kulturtjänster.

  Länk
 • MDI

  Beskrivning

  MDI är ett bolag som fokuserar på konsulttjänster inom den offentliga sektorn.

  Informationsproduktion

  MDI har producerat utredningar för undervisnings- och kulturministeriet om utvecklingen av kunskapsbasen för kulturpolitikens förvaltningsområde. Taidejakulttuuri.fi-webbplatsens utvecklingsprojekt startades utifrån åtgärdsförslag i MDI:s rapport som publicerades år 2020 (Konst- och kulturbranschens statistik- och kunskapsbas. Det aktuella läget och utvecklingsförslagen, utgiven på finska).

  Länk