Tiedontuottajat ja kumppanit

Sivuston sisältöä on tuotettu yhteistyössä hallinnonalasta tietoa tuottavien toimijoiden kanssa. Alle on listattu toimijat, jotka ovat osallistuneet kehittämistyöhön joko aineiston tuottajina, asiantuntijoina tai molempina.

Kehittämisprojektiin osallistuneet organisaatiot

 • Archinfo

  Kuvaus

  Archinfo on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema arkkitehtuurin alan tiedotuskeskus. Archinfo keskittyy arkkitehtuurin arvostuksen lisäämiseen kotimaassa, suomalaisen arkkitehtuurin tunnetuksi tekemiseen kansainvälisesti sekä arkkitehtuurin yhteiskunnallisen merkityksen vahvistamiseen. Archinfon perustajajäseniä ovat viisi keskeistä arkkitehtuurin alan toimijaa: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Rakennustietosäätiö RTS ja Alvar Aalto -säätiö.

  Tiedon tuotanto

  Toimimalla aktiivisena aloitteentekijänä ja käynnistämällä keskustelua Archinfo laajentaa käsitystä arkkitehtuurin kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Olemme mukana valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanossa ja seurannassa ja teemme vaikuttajaviestintää. Tarjoamme tiedonvaihto- ja verkostoitumisalustan arkkitehtuuripoliittista ohjelmatyötä tekevien kaupunkien ja kuntien edustajille ja välitämme arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia koskevaa tietoa. Olemme vahvasti mukana myös kansainvälisissä arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä edistävissä ohjelmissa, hankkeissa ja verkostoissa.

   

  Verkkosivut
 • Finland Festivals

  Kuvaus

  Finland Festivals on taide- ja kulttuurifestivaalien edunvalvontaorganisaatio. Finland Festivals toimii kulttuurin ja matkailun alalla ja sen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, promootio, tiedotus, kansainvälistyminen, kulttuurimatkailun edistäminen, tiedonkeruu ja tutkimus sekä koulutus.

  Tiedontuotanto

  Finland Festivals kokoaa vuosittain jäsenfestivaaliensa käyntimäärätiedot (myydyt liput ja kokonaiskäyntimäärä) sekä kolmen vuoden välein jäsenfestivaaliensa taloustiedot.

  Verkkosivut
 • Frame

  Kuvaus

  Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa, edistää kansainvälistä toimintaa ja tuottaa tietoa nykytaiteesta.

  Tiedontuotanto

  Frame kokoaa ja tuottaa tietoa nykytaiteen toimialasta alan ammattilaisten, päättäjien ja median käyttöön. Julkaisemme vuosittain kuvataiteen alan tilastoa, jossa tilastoimme tietoja suomalaista taidegallerioista sekä taidemuseoiden ja taidetapahtumien käyntimääristä. Lisäksi Frame tuottaa toisinaan muita nykytaiteen alaan liittyviä selvityksiä, usein yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

  Verkkosivut
 • Kirjailijaliitto

  Kuvaus

  Suomen Kirjailijaliitto on vuonna 1897 perustettu suomen kielellä kirjoittavien kaunokirjailijoiden ammatillinen ja aatteellinen järjestö. Tehtävämme on vahvistaa kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistää suomalaista kirjallisuutta. Olemme kirjailijan työn ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen aseman erityisasiantuntija.

  Tiedontuotanto

  Suomen Kirjailijaliitto teettää keskimäärin viiden vuoden välein laajempaa tutkimusta jäsenistönsä tulojen muodostumisesta. Kirjailijaliiton Tulotutkimus antaa kattavan ja ajankohtaisen tilannekuvan kirjailijoiden tuloista, apurahoista ja taloudellisesta asemasta. Samalla se tuo näkyväksi kirjailijoiden teoksista saatavat korvaukset ja korvausrakenteet. Tulotutkimuksen lisäksi Kirjailijaliitto tekee lähes vuosittain itse suppeampaa telijänpalkkiotutkimusta, jossa keskistytään nimenomaisesti kustantajien maksamien tekijänoikeuspalkkioiden kehittymiseen.

  Verkkosivut
 • Kirjastotilastot

  Kuvaus

  Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aluehallintovirastojen kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista

  Tiedontutanto

  Tietokannan tilastotietojen tuotantoon osallistuvat Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen yleiset kirjastot ja aluehallintovirastot. Kirjastot päivittävät itse tilastotietonsa tietokantaan, mutta ennen niiden julkaisemista aluehallintovirastot tarkistavat tietojen oikeellisuuden. Tiedot koskevat kutakin tilastointivuotta 1.1. – 31.12. väliseltä ajalta.

  Verkkosivut
 • LiveFIN

  Kuvaus

  LiveFIN ry on edunvalvontajärjestö, joka edustaa kotimaista elävän musiikin yksityissektoria. LiveFIN ry:n jäsenet ovat klubeja, konserttisaleja, kulttuuritaloja, rytmimusiikkifestivaaleja, musiikkitapahtumien järjestäjiä sekä livemusiikin välittäjäporrasta: ohjelmatoimistoja ja managereja. Yhdistyksen toimintaa on edunvalvonta, tiedonjako ja –keruu, alan kehittäminen ja sisäisen keskustelun ylläpitäminen sekä kansainvälinen yhteistyö.

  Tiedontuotanto

  LiveFIN ry tuottaa vuosittain toimialatutkimuksen, joka sisältää elävän musiikin vapaan kentän tunnuslukuja koko Suomen osalta. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhdessä Suomen Jazzliitto ry:n kanssa listaa kaikista Suomen populaari-, folk- ja jazzmusiikkifestivaaleista sekä aktiivisista keikka- ja konserttipaikoista. Toimialatiedot on julkaistu avoimena datana: https://www.livefin.fi/avoin-toimialadata/. LiveFIN ry hallinnoi myös yleisölle suunnattua Festivaalibarometria sekä keikka- ja konserttikävijöille suunnattua Venuebarometria. Molempien kyselyjen tulokset on julkaistu Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa ja Festivaalibarometrin koko aineisto on saatavissa Tietoarkistossa.

   

  Verkkosivut
 • Museovirasto

  Kuvaus

  Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa. Virasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa.

  Tiedontuotanto

  Museovirasto kerää ja julkaisee tilastotietoa Suomen museokentästä. Ammatillisesti hoidettujen museoiden taloutta, henkilökuntaa ja toimintaa tarkatseleva Museotilasto toteutetaan vuosittain, ja se perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin tietoihin. Museotilaston ulkopuolelle jäävistä ei-ammatillisista museoista kerätään tilastotietoa noin viiden vuoden välein.

  Museotilasto.fi
 • Music Finland

  Kuvaus

  Music Finland on musiikkivientiorganisaatio, joka auttaa suomalaista musiikkialaa kansainvälistymään. Toimintoihin kuuluu vientihankkeiden ja valmennusten lisäksi esimerkiksi promootioviestintä, toimialatiedon tuottaminen sekä laaja suomalaisen musiikin nuotisto.

  Tiedontuotanto

  Music Finland tuottaa tietoa suomalaisesta musiikkiviennistä ja musiikkitoimialasta. Vuosittain selvitetään musiikkialan taloutta, musiikkiviennin arvoa sekä muita musiikkiviennin tunnuslukuja. Lisäksi Music Finland tilaa ja tuottaa muita musiikkialaan ja musiikkivientiin liittyviä raportteja. Tiedontuotannossa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden musiikkialan toimijoiden kanssa.

  Verkkosivut
 • Neogames

  Kuvaus

  Neogames Finland ry on Suomen pelialan keskus. Neogames on voittoa tavoittelematon jäsenpohjainen organisaatio, jonka jäsenpohja kattaa pelialan toimijoita koulutuksesta ja tutkimuksesta pelinkehittäjäyrityksiin. Neogames on tuotanut pelialan tilastoaineistoa vuodesta 2004.

  Tiedontuotanto

  Neogames tuottaa joka toinen vuosi Suomen pelialan raportin “Finnish Game Industry Report”. Raportti sisältää mm. tilastoja toimialan liikevaihdosta, työllistävyydestä, yrityslukumäärästä, investoinneista kuten myös diversiteetistä ja yritysten sijainnista. Rportti pohjautuu haastatteluihin ja julkisista lähteistä saatavaan tietoon. FGIR 2022- selvitys on yhdeksäs sarjassaan. Seuraava selvitys ilmestyy 2025 ja kattaa vuodet 2023-2024.

 • Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus

  Kuvaus

  Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus on sirkus- ja tanssialoja edustava itsenäinen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tiedotuskeskus tuottaa ja levittää tietoa sirkus- ja tanssialojen toiminnasta ja toimijoista, olosuhteista ja tuloksista ja kehittää toiminnan edellytyksiä Suomessa sekä edistää näiden alojen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä.

  Tiedontuotanto

  Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus kerää ja julkaisee vuosittain sirkuksen ja tanssin tilastot. Tilastotieto kerätään alan toimijoilta itseltään. Tiedotuskeskus tilastoi kalenterivuosittain alojen esitys- ja katsojamääriä sekä tietoja valtion toiminta-avustusta saavien tanssi- ja sirkusryhmien taloudesta. Sirkuksen ja tanssin tilastoissa ovat mukana myös Teatterin tiedotuskeskuksen TINFOn kokoamat tiedot valtionosuutta (vos) saavilta sirkus- ja tanssiryhmiltä. Sirkuksen ja tanssin tilastot ovat mukana TINFOn Esittävän taiteen tilastot -julkaisussa.

  Verkkosivut
 • Suomen elokuvasäätiö

  Kuvaus

  Suomen elokuvasäätiö (SES) tukee ja edistää suomalaista elokuva-alaa. Säätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon sekä niiden esittämiseen ja levittämiseen erilaisissa kanavissa. Se vastaa keskeisesti myös suomalaisen elokuvan kulttuuriviennistä ja jakaa tukea kansainväliseen toimintaan. Elokuvasäätiö vastaa elokuva-alan virallisesta tilastoinnista Suomessa. Tukitilastojen lisäksi tämä kattaa katsojalukutilastot elokuvateattereissa koko Suomen osalta. Lisäksi tilastoidaan kotimaisten elokuvien levitystä ulkomaisilla festivaaleilla.

  Tiedontuotanto

  Suomen elokuvasäätiö julkaisee viikoittain katsojalukukatsauksen. Tukipäätöstilastot julkaistaan tukikierrosten päätyttyä. Vuosittain julkaistava tilastojulkaisu kokoaa yksiin kansiin vuosittain tilastot elokuvasäätiön tuen jakamisesta, kotimaisen elokuvan tuotannosta ja tasa-arvosta, elokuvien levityksestä ja katsojamääristä sekä kansainvälisestä menestyksestä.

  Verkkosivut
 • Suomen Jazzlitto

  Kuvaus

  Suomen Jazzliitto ry on suomalainen jazzmusiikin ja -kulttuurin etujärjestö, joka edistää ja kehittää alan toimintaedellytyksiä, asemaa ja arvostusta. Tehtävää toteutetaan lisäämällä jazzmusiikin näkyvyyttä yhteiskunnassa, vaikuttamalla asiantuntijaorganisaationa kulttuurin eri sektoreilla, tuottamalla tietoa suomalaisesta jazzalasta ja toimimalla aktiivisena tuotantotahona valtakunnallisesti ja kansainsvälisesti.

  Tiedontuotanto

  Suomen Jazzliitto ylläpitää kattavaa Jazz Finland -tietopankkia suomalaisesta jazzista ja jazzkulttuurista Suomessa sekä kerää vuosittain jazzalan tunnuslukuja. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhdessä LiveFIN ry:n kanssa listaa kaikista Suomen populaari-, folk- ja jazzmusiikkifestivaaleista sekä aktiivisista keikka- ja konserttipaikoista. Toimialatiedot on julkaistu avoimena datana: https://www.livefin.fi/avoin-toimialadata.

  Verkkosivut
 • Suomen Kustannusyhdistys

  Kuvaus

  Suomen Kustannusyhdistys on kirja- ja oppimateriaalikustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Vuonna 1858 perustettu SKY on Suomen vanhin elinkeinoelämän etujärjestö. Yhdistykseen kuuluu noin 100 suomalaista kustantamoa.

  Tiedontuotanto

  Kustannusyhdistyksen vuosittain laatiman vuositilaston tiedot kerätään kaikilta jäsenkustantajilta. Kustannusyhdistyksen jäsenistö kattaa arviolta 90 % merkittävistä/ammattimaisesti toimivista kustantajista ja kattaa noin 75 % kokonaismarkkinasta. Kulttuuripolitiikan hallinnonalan markkinasta (pl. tieto- ja oppikirjallisuus) osuus on noin 63 %. Tilasto antaa jäsentyneen kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain. Vuositilaston myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myymien teosten arvonlisäverottomaan hintaan.

 • Suomen Sinfoniaorkesterit

  Kuvaus

  Suomen Sinfoniaorkesterit (Suosio) edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia.

  Tiedontuotanto

  Suomen Sinfoniaorkesterit ry julkaisee vuosittain orkesterialan tilastot, jotka sisältävät kattavasti tietoa jäsenorkesteriemme esityksistä, kuulijoista, esitetyistä teoksista ja levytyksistä sekä orkesterien henkilökunnasta ja taloudesta kultakin kalenterivuodelta. Yhdistys on teetättänyt myös tutkimuksia orkesterien kuulijoista ja ei-kuulijoista.

   

 • Teatterin tiedotuskeskus

  Kuvaus

  Teatterin tiedotuskeskus ry TINFO on suomalaisen teatterin asiantuntijaorganisaatio. TINFOn tarkoituksena on vahvistaa ja edistää suomalaisen teatterin asemaa Suomessa ja ulkomailla sekä mahdollistaa vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten teatterintekijöiden ja yhteisöjen välillä. TINFO kokoaa, tallentaa, tilastoi ja jakaa tietoa teatterin alalta, tekee neuvonta- ja palvelutyötä, edistää suomalaisen teatterin ja teatterintekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä ylläpitää yhteyksiä ja kehittää yhteistyötä alan kansainvälisellä tasolla.

  Tiedontuotanto

  Teatterin tiedotuskeskus ry TINFO kerää ja tuottaa vuosittain esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien teatteri-, tanssi- ja sirkustoimijoiden ohjelmisto-, katsoja-, henkilöstö-, talous- ja palkkatilastot. Vos-järjestelmän ulkopuolisilta ammattiteatteritoimijoilta kerätään katsoja-, ohjelmisto- ja taloustilastot. Ammatillisilta kesäteattereilta sekä oopperayhdistyksiltä kerätään katsojatilastot. Tilastot julkaistaan vuosittain Esittävän taiteen tilastot – teatterin, tanssin ja sirkuksen vuosi -julkaisussa.

  Verkkosivut

Muut tiedontuottajat ja kumppanit

 • CSC

  Kuvaus

  Tieteen tietotekniikan keskus on suomalainen, valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan osaamiskeskus, joka tuottaa asiakkailleen ICT-asiantuntijapalveluita.

  Tiedontuotanto

  CSC:n opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ylläpitämä ja kehittämä tiedejatutkimus.fi -palvelu toimii tietolähteenä taidejakulttuuri.fi -sivuston rahoitushakutiedoille. Lisäksi CSC tuottaa, ylläpitää ja kehittää taidejakulttuuri.fi -sivustolla julkaistavia tilastoraportteja yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

  Verkkosivut
 • Cupore

  Kuvaus

  Cuporen (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus) on itsenäinen tutkimuslaitos, joka toimii osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

  Tiedontuotanto

  Cupore tuottaa laajasti kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön.

  Verkkosivut
 • Eurostat

  Kuvaus

  Eurostat on EU:n virallinen tilastovirasto. Eurostat ohjaa (myös lainsäädännöllä) jäsenmaiden  tilastovirastojen tiedontuotantoa yhdenmukaistamalla tiedonkeruita, menetelemiä, luokituksia ja käsitteitä.

  Tiedontuotanto

  Eurostat kokoaa ja julkaisee  kulttuurin toimialalta tietoa, jotka on koottu jäsenmaissa yhdenmukaisella tavalla ja arvioitu vertailukelpoiseksi maiden välillä. Eurostatin kulttuuria koskevat tilastot on koottu aineistoista ja tiedonkeruista, joissa on kysytty esimerkiksi kulttuuripalvelujen käytöstä.

  Eurostat Culture
 • Kuntaliitto

  Kuvaus

  Kuntaliitto on kuntien edunvalvontajärjestö, jonka tehtävä on kuntasektorin toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen.

  Tiedontuotanto

  Kuntaliitto kokoaa ja levittää tietoa kuntien kirjastojen sekä kulttuurialan toiminnasta. Se on tehnyt monivuotista yhteistyötä kuntien kulttuurijohtajien kanssa kulttuurin talous- ja muiden indikaattorien vertailtavuuden eteen.

  Verkkosivut
 • MDI

  Kuvaus

  MDI on julkisen sektorin konsultointiin keskittynyt yhtiö.

  Tiedontuotanto

  MDI on tuottanut opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksiä kulttuuripolitiikan hallinnonalan tietoperustan kehittämiseen liittyen. Taidejakulttuuri.fi:n kehityshanke aloitettiin MDIn tuottaman ja vuonna 2020 julkaistun raportin toimenpide-ehdotusten pohjalta (Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperusta – Nykytila ja kehittämisehdotukset).

  Verkkosivut
 • Taike

  Kuvaus

  Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto.

  Tiedontuotanto

  Taike tuottaa omalta osaltaan tilastotietoa jakamistaan apurahoista, avustustuksista ja palkinnoista.

  Verkkosivut
 • Tilastokeskus

  Kuvaus

  Tilastokeskus on valtion Suoman kansallinen tilastovirasto, joka tuottaa virallisia tilastoja suomalaisesta yhteiskunnasta.

  Tiedontuotanto

  Tilastokeskus julkaisee Kulttuuritilastoa, johon kootaan kattavasti tilastotietoa eri lähteistä. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella Kulttuurin satelliittitilinpitoa.

  Verkkosivut
 • Opetushallitus

  Kuvaus

  Opetushallitus (OPH) on opetuksen ja koulutuksen kehittämisestä vastaava opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto

  Tiedontuotanto

  Opetushallitus vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien laskennasta ja laskelmien perusteena olevien tietojen keruusta. Virasto julkaisee sivuillaan kattavasti rahoitusjärjestelmän raportteja.

  OPHn rahoitusjärjestelmän raportit