Käsitteet

Tiedontuottajien omassa tiedontuotannossaan käyttämät käsitteet on koottu yhteen hakemistoon. Jos sama käsite on käytössä eri organisaatioilla, se on kuvattu hakemistoon jokaisen organisaation toimesta. Jos joku tilastoissa esiintyvä käsite puuttuu hakemistosta, voit pyytää lisäämään sen palautelomakkeella.

Rajaukset

Hae käsitettä
Hae käsitettä aakkosittain
 • Käsitteet: A

  • Aattellinen yhdistys

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön sopimuksella perustama ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka tarkoitus on aatteellinen (siis tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jäsenille). Aatteellinen yhdistys voi harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, jos tästä on määräys yhdistyksen säännöissä tai jos se muuten välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jos sitä on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Esim. urheiluseura, poliittinen puolue, ammattiliitto, partiojärjestö.

  • Aikaperusteinen hinnoittelu

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Hinnoittelumalli, jossa asiakas ostaa käyttöaikaa esim. kuukausimaksullisesta suoratoistopalvelusta (Storytel, Bookbeat). Myyty kappale tarkoittaa, että teosta on kuunneltu/luettu riittävä määrä.

  • Aluearkkitehti

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Aluearkkitehti toimii kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tehtävissä yhdessä tai useammassa kunnassa. 

  • Alueellinen kehittämistehtävä

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.

  • Alueellinen toimintatuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tukea voi hakea elokuvateatteritoimintaan, joka monipuolistaa tarjontaa ja tavoittelee uusia yleisöryhmiä.

  • Alueellinen vastuumuseo

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Alueelliset vastuumuseot ovat asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita alueensa kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä. Museolain (314/2019) mukaan alueellisilla vastuumuseoilla on kolme tehtävää: alueellisen museotoiminnan edistäminen, kulttuuriympäristötyö ja alueellinen taidemuseotehtävä.

  • Ammatillinen ja akateeminen tietokirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Tietokirjallisuus, jota myydään kustantajan arvion mukaan pääosin ammatilliseen tai akateemiseen käyttöön.

  • Ammatillisesti hoidettu museo

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museotilastossa ammatillisesti hoidettu museo määritellään seuraavasti:
   • Museon toiminta perustuu siihen, mitä Museolain (314/2019) 2 §:ssä pykälässä mainitaan museotoiminnan tarkoitukseksi
   • Museon tulee olla valtion, kunnan, kuntayhtymän, säätiön, yhdistyksen tai muun yhteisön ylläpitämä (ei yksityishenkilön ylläpitämä)
   • Museon tulee olla sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittava toimintayksikkö
   • Museon tulee olla avoinna yleisölle säännöllisesti ja museotoiminnan tulee olla ympärivuotista
   • Museon tulee joko omistaa omat kokoelmat tai hallita kokoelmia deponoinnin tai muun pitkäaikaisen sopimuksen perusteella
   • Museon kokoelmien tulee olla käyttäjien saavutettavissa
   • Museolla tulee olla vähintään yksi vakituinen, päätoiminen, museoammatillinen työntekijä

  • Ammattiluokitus

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Tilastokeskuksen ja virallisten tilastojen noudattama kansallinen 5-nrotason luokitus (AML2010). Luokitus perustuu EU-jäsenmaiden kesken harmonisoituun 4-numerotason ammattiluokitukseen (ISCO08). Luokitusta uudistetaan noin 10 vuoden välein, jonka takia ammattinimikkeet eivät kaikilta osin ole ajantasaisia. Linkki LuokitusEksperttiin

  • Animaattori

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka luo liikkuvaa kuvaa piirtämällä, maalaamalla tai digitaalisesti luomalla elokuvassa. Animaattori luo kuvat ruutu ruudulta, jotka yhdessä muodostavat liikkuvan animaation.

  • Apuraha

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Yksilöille tai työryhmillle työryhmille suunnattu valtionavustus.

  • Arkkitehtuuri

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Rakennustaide. Arkkitehtuuria käytetään myös rakennetun ympäristön kanssa rinnakkaisena käsitteenä, jolloin viitataan laajasti rakennusten suunnitteluun, kaupunkisuunnitteluun, yhdyskuntasuunnitteluun ja korjaussuunnitteluun. Vitruviuksen klassisen määritelmän (n. 25 eaa) mukaan arkkitehtuurissa tulee pyrkiä kolmeen päämäärään, jotka ovat kestävyys (firmitas), käyttökelpoisuus (utilitas) ja kauneus (venustas).

  • Arkkitehtuuripolitiikka

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista laatua edistävät strategiset
   toimintalinjat.

  • Arvonlisäys (brutto)

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämä arvo. Se lasketaan markkintuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

  • Asiantuntijapalvelukäynnit museon tiloissa

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Asiantuntijapalvelukäynneillä tarkoitetaan esimerkiksi kokoelmien, kirjasto- ja arkistoaineistojen käyttöön liittyviä käyntejä museon tiloissa. Näitä käyntejä ei lasketa mukaan kokonaiskäyntimääriin.

  • Asukkaita

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Asukasmäärä tilastointivuoden alussa 1.1.

  • Aukiolotunnit

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Aukioloajaksi lasketaan aika, jolloin kirjaston palkkamaa henkilökuntaa on paikalla palvelemassa asiakkaita. Omatoimikirjaston aukioloajaksi lasketaan aika, jolloin kirjasto tai sen osa on auki, mutta paikalla ei ole kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa.
   Omatoimikirjaston aukioloajaksi ei katsota sellaista aikaa, jolloin asiakaspalvelu on
   suljettu, mutta kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa on paikalla.
   Aukioloajat tallennetaan kolmeen erilliseen kohtaan:
   1. aukioloaika, jolloin kirjaston henkilökuntaa on paikalla,
   2. omatoimikirjaston aukioloaika, jolloin kirjaston henkilökuntaa ei ole paikalla ja sisäänpääsy tapahtuu esim. kirjastokortin tai ovikoodin avulla
   3. aukioloaika yhteensä.

 • Käsitteet: B

  • Biennaali

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Biennaali on joka toinen vuosi järjestettävä näyttelytapahtuma.

 • Käsitteet: C

  • Celian cd-levyjen lainat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Tilastoihin kerätään tiedot niiden Celian (www.celia.fi) cd-levyjen lainoista, jotka kirjasto lainaa asiakkailleen. Luku lasketaan mukaan lainojen kokonaismäärään.

 • Käsitteet: D

  • Digikirjasto

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Digitaalinen kokonaisuus, johon sisältyy merkittävä määrä muutakin aineistoa ja toimintoja kuin yksittäisten kirjojen luku- tai kuunteluoikeuksia ja joiden hinnoittelu perustuu käyttäjämäärälisenssiin. Esim. laajat juridiset ja lääketieteelliset julkaisukokonaisuudet.

  • Digitoitu objekti (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Digitoinnilla tarkoitetaan analogisessa muodossa olevan aineiston muuntamista digitaaliseksi. Tällä tarkoitetaan originaalin informaation (esim. asiakirja, valokuva, ääninauha) muuntamista sähköiseen muotoon. Kolmiulotteisten objektien valokuvaaminen ja sähköinen tallentaminen on myös digitointia.

  • Dokumenttielokuva

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvan lajityyppi, joka keskittyy todellisten tapahtumien, ihmisten ja ilmiöiden kuvaamiseen.

  • Dramaturgi

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka työskentelee käsikirjoituksen tai elokuvan tarinan kehittämisen parissa. Dramaturgi auttaa tarinankerrontaprosessissa, rakenteessa ja juonenkehityksessä.

 • Käsitteet: E

  • E-aineiston hankintakulut

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   E-aineiston hankintakuluihin lasketaan digitaalisen ja verkkoaineiston hankinta- ja
   lisenssimaksut ja/tai tietokantojen sekä sisältötuotteiden käyttöoikeusmaksut tai
   kertakaikkiset korvaukset.

  • E-aineistot

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   E-aineistoiksi lasketaan digitaalisessa muodossa olevat aineistot. E-aineistojen osalta
   tilastoidaan vain maksullisia aineistoja. E-aineistot tilastoidaan erillisinä eikä niitä koskevia tietoja lisätä muuta kirjastoaineistoa koskevien lainausten, hankintojen tai kokoelmien joukkoon.

  • E-kirjakokoelma (laskennallinen)

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kunnan koko yhteistyöalueen (esim. kirjastokimpan) käytössä oleva yhteinen e-kirjakokoelma asukasluvulla jaettuna.

  • E-kirjakokoelma (todellinen)

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kunnan yhteistyöalueen (esim. kirjastokimpan) käytössä olevan e-kirjakokoelman todellinen laajuus. Tässä yhteiskokoelmia ei jaeta asukasluvun suhteessa, vaan ilmoitetaan kunnittain koko yhteistyöalueen yhteisten lisenssien määrä. Kunta lisää mahdolliset kunnan yksin hankkimien e- ja äänikirjojen lisenssit.

  • E-kirjat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   E-kirjoiksi lasketaan digitaalisessa muodossa olevat kirjat, myös e-äänikirjat. E-kirjojen osalta tilastoidaan niiden lainaukset (=käyttökerrat), hankinnat ja kokoelmat. E-kirjat tilastoidaan erillisinä eikä niitä koskevia tietoja lisätä kirjalainausten, -hankintojen tai -kokoelmien joukkoon.

  • Elävä musiikki

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Yleisötapahtumissa esitettävä musiikki

  • Elävän musiikin julkinen sektori

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Vakiintunutta julkista rahoitusta saavat musiikkitapahtumien järjestäjät, kuten sinfoniaorkesterit, Kansallisooppera ja -baletti, kirkkomusiikki, sotilasmusiikki.

  • Elävän musiikin tapahtumajärjestäjä

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Elävän musiikin tapahtumajärjestäjien kirjo on laaja. Merkittävimpiä elävän musiikin tapahtumajärjestäjiä ovat festivaalijärjestäjät, ohjelmatoimistot, keikka- ja konserttipaikat (venuet) sekä yhdistyspohjaiset keikka- ja konserttijärjestäjät. Roolit voivat olla päällekkäisiä. Esimerkiksi Suomen suurimpiin alan toimijoihin kuuluva Live Nation Finland Oy käyttää itsestään ylätason nimitystä tapahtumajärjestäjä. Se toimii ohjelmatoimistona, järjestää suurkonsertteja ja konserttikiertueita sekä yhtä Suomen suurimmista festivaaleista (Blockfest). 

  • Elävän musiikin yksityinen sektori

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Vakituisen julkisen rahoituksen ulkopuolella olevat musiikkitapahtumien järjestäjät. Taloudelliseen arvoon lasketaan ne yksityiset elävän musiikin tapahtumat, joista Teosto kerää tekijänoikeuskorvauksia: klubi- ja lavaesiintymiset, konsertit, festivaalit ja muut suurtapahtumat. 

  • Elokuvafestivaali

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Useita päiviä kestävä tapahtuma, jossa esitetään laaja valikoima elokuvia, joita ei välttämättä ole nähtävissä normaalissa kaupallisessa elokuvateatterilevityksessä.

  • Elokuvafestivaalien toimintatuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Toimintatuki valtakunnallisesti merkittävien festivaalien järjestämistä varten.

  • Elokuvan budjetti

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Taloudellinen suunnitelma, joka kattaa elokuvan tuotantokustannukset ja muut liiketoimintakulut. Budjetti sisältää arviot eri kulueristä, kuten palkat, kuvaus- ja leikkauskulut, lavastus, puvustus, markkinointi jne. Budjetti viittaa myös tuotantoon käytettyyn kokonaissummaan.

  • Elokuvasäätiö

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Suomen elokuvasäätiö on yksityisoikeudellinen säätiö, jonka tehtäväksi on elokuvalaissa annettu suomalaisen elokuvan tukeminen ja edistäminen. Säätiö toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa ja jakaa valtionavustuksia mm. elokuvien tekemiseen, esittämiseen, levittämiseen ja kulttuurivientiin.

  • Elokuvatapahtuma

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Yleisnimitys erilaisille elokuvanäytöksille, festivaaleille tai erikoistapahtumille, jotka tuovat elokuvataidetta ja -kulttuuria esille.

  • Elokuvateatteri

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tila, jossa elokuvia esitetään suurelle yleisölle valkokankaalta.

  • ELY-keskus

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tilastoon esityskerroista ja myydyistä lipuista maakunnittain asukasmäärään suhteutettuna on kerätty teattereiden esitykset eri ELY-keskuksissa. Luvut eivät kuvaa pelkästään alueella sijaitsevien teattereiden esityskertoja ja myytyjä lippuja, vaan kunkin ELY-keskuksen kohdalla on huomioitu myös siellä vierailleet ammattiteatterit. Vastaavasti alueella sijaitsevan teatterin esitykset muissa maakunnissa eivät ole mukana kotialueen luvuissa.

  • Ensi-ilta

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tilastointikauden aikana ensi-iltansa saanut teos.

  • Ensi-ilta

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Päivä, jolloin elokuva on ensimmäistä kertaa julkisesti katsottavissa esim. tietyssä jakelukanavassa tai maassa.

  • Ensi-iltaelokuva

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuva, joka on ensimmäistä kertaa julkisesti nähtävissä tietyllä alueella, jakelukanavassa tai ajanjaksolla.

  • Erikoisnäytös/Tilastonäytös

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvaa levitetään erittäin rajoitetusti muutamissa tai yksittäisessä näytöksissä.

  • Erityinen tehtävä

   Lähde: Kirjastotilasto Päivitetty:

   Opetus- ja kulttuuriministeriö voi kunnan suostumuksella antaa Lain yleisistä kirjastoista (29.12.2016/1492) 6 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien täydentämiseksi erityisen tehtävän yleiselle kirjastolle, jolla on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Erityistehtävät:
   - Monikielinen kirjasto, joka sijoittuu Helsingin kaupunginkirjastoon
   - Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä, joka sijoittuu Seinäjoen kaupunginkirjastoon
   - Suomen saamelainen erikoiskirjasto, joka sijoittuu Rovaniemen kaupunginkirjastoon
   - Venäjänkielinen kirjasto, joka sijoittuu Espoon kaupunginkirjastoon

  • Erityisavustus

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Valtionavustus, joka voidaan myöntää oikeushenkilölle erityistä tarkoitusta varten

  • Esikoisteos

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kirjailijan ensimmäinen teos kyseisestä teoslajista. Usean tekijän teokset, jos tekijöistä vähintään yksi on esikoiskirjailija.

  • Esituotanto

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotannon valmisteluvaihe, joka sisältää suunnittelun, käsikirjoituksen kehittämisen, näyttelijöiden valinnan, kuvauspaikkojen etsimisen, lavastuksen suunnittelun, rahoituksen hankkimisen ja muut tarvittavat toimenpiteet ennen varsinaisia kuvauksia.

  • Esitykset kotikunnassa

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esitystä on esitetty toimijan kotikunnassa.

  • Esitykset muissa maakunnissa

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esitykstä on esitetty muualla kuin toimijan omassa maakunnassa.

  • Esitykset muualla omassa maakunnassa

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esitystä on esitetty toimijan kotikunnan ulkopuolella, mutta omassa maakunnassa.

  • Esitykset oman tilan ulkopuolella

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esitykstä on esitetty muualla kuin toimijan omissa tiloissa.

  • Esitys

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa esitys on yksittäinen konsertti, tanssiesitys, keikka tai muu vastaava, joita voi yhden ”tapahtuman” alla olla useita.

  • Esitys (erotuksena yleisötyöstä)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Taiteellinen työ, vrt. yleisötyö tai muu toiminta

  • Esityskerta

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esityksen/teoksen esityskerta, jolla on tietty esityksen kesto, joka on alkanut ja loppunut.

  • Esityskerta- ja katsojatilastot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esityskerrat ja katsojat jaetaan tilastoissa maksullisiin omiin esityksiin, ilmaisiin omiin esityksiin sekä vierailijaesityksiin. Katsojatilastoissa tilastoidaan myös yleisötyö, muu toiminta, kiertue-esitykset, esitykset maakunnittain, ammattiteattereiden kesäteatteriesitykset sekä esitykset ulkomailla ja vierailut ulkomailta.

  • Esityskerta- ja katsojatilastot (sirkus & tanssi)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tanssitilastossa esityskerrat ja katsojat jaetaan maksullisiin omiin esityksiin, ilmaisiin omiin esityksiin sekä vierailijaesityksiin. Sirkustilastossa ei eritellä maksullisia ja maksuttomia esityksiä. Esitys- ja katsojatilastoissa tilastoidaan myös erikseen yleisötyö (ja yhteisötanssi tanssitilastossa), esitykset ja yleisötyö verkossa, tanssielokuvat (tanssitilasto). Yhteistuotannoissa esitys- ja katsojamäärät on merkitty kaikille osapuolille omiin esityksiin, ja päällekkäisyydet vähennetään yhteenlasketuista luvuista.  

  • Esityskopio

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Valmis elokuvan versio, joka on tarkoitettu esitettäväksi yleisölle. Esityskopiot voivat olla esimerkiksi digitaalisia tiedostoja, DCP-formaatissa olevia kopioita tai fyysisiä filmirullia.

  • Esityspalkkiotulo

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Kokonaisen esityksen myynnistä saatu palkkio. Tilausesitys/keikka.

  • ESSnet-Culture

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   EUn tilastoviraston Eurostatin suosittama luokittelustandardi kulttuurialan tilastointiin. Kehitystyö toteutettiin ESSnet (European Statistical System Network)-verkostoyhteistyönä eri jäsenmaiden substanssi- ja asiantuntijoiden toimesta.

  • Esteettömyys

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Esteettömyys on rakennetun ympäristön ominaisuus, joka mahdollistaa yhdenvertaisen liikkumisen ja toimimisen kaikille. Esteettömyys toteutuu, kun ympäristö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se mahdollistaa liikkumisen, toimimisen, näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja kommunikaation yhdenvertaisesti.

  • Eurostat

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   EU-komission virallinen tilastovirasto

 • Käsitteet: F

  • Festivaalilevitys

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvan esittäminen erilaisissa elokuvatapahtumissa kotimaassa ja kansainvälisesti.

  • Festivaalipassi

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivaalin tilastoissa tämä on sarjalipunomainen lippu, jolla pääsee useaan tapahtumaan. Pääsääntöisesti tällainen passi lasketaan yhdeksi myydyksi lipuksi. Poikkeuksia: 1) Jos festivaalipassi on voimassa useamman päivän ajan, voi kertoimena myytyjä lippuja laskettaessa käyttää päivien lukumäärää. 2) Jos festivaalipassin oikeuttamiin kaikkiin yksittäisiin esityksiin voi myös ostaa yksittäisiä lippuja, voidaan festivaalipassi kertoa yksittäisten maksullisten tilaisuuksien lukumäärällä. Ja sama kääntäen: mikäli tapahtumaan ei myydä erillisiä lippuja eri esityksiin, vaan vain tapahtumakohtaista yleislippua, ei myytyjen yleislippujen määrää voida kertoa myydyissä lipuissa kyseisen tapahtuman esitysten määrällä.

  • Filmikamari

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Suomen Filmikamari ry on elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry sekä Suomen elokuvatoimistojen liitto ry (SEL). Järjestöt edustavat kattavasti suomalaisia elokuvateattereita sekä Suomessa toimivia elokuvien maahantuojia ja levittäjiä.

  • Fyysiset käynnit

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Fyysisten kirjastokäyntien laskenta tapahtuu toimipisteittäin automaattisella laskijalla tai otantalaskennalla. Otanta tehdään vähintään kuusi kertaa vuodessa, siis joka toinen kuukausi, viikonpäivää vaihdellen. Saatu summa jaetaan otantakertojen määrällä ja kerrotaan kirjaston vuotuisten aukiolopäivien määrällä. Tuloksena on
   kokonaiskävijämäärä.

 • Käsitteet: H

  • Hakuaika

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Rajattu ajanjakso, jolloin tuen hakijat voivat jättää hakemuksensa elokuvasäätiölle.

  • Hakuilmoitus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Ilmoitus, jossa elokuvasäätiö ilmoittaa avoimesta hakuprosessista ja ohjeistaa elokuva-alan ammattilaisia tai organisaatioita hakemaan taloudellista tukea hankkeilleen.

  • Hakujärjestelmä

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Järjestelmä, jossa tukihakemukset tehdään ja lähetetään elokuvasäätiölle arvioitaviksi.

  • Hallinnollinen henkilöstö

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Henkilötyövuosien jakautuminen ammattiryhmittäin kertoo henkilöstön rakenteesta sekä toimintarakenteesta. Tilastoissa henkilöstöä tarkastellaan taiteellisen, teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan ja johtajien kokonaisuutena.

  • Hankeavustus

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Erityisavustus, joka voidaan myöntää tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajatulle hankkeelle.

  • Hankinnat yhteensä

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Hankintaa ovat ostot, vaihdot ja lahjoitukset. Aineisto tilastoidaan fyysisinä yksiköinä.
   Esim. kielikurssi- tai äänikirjapaketti, useamman cd-levyn kotelo tai diakuvakotelo
   lasketaan yhdeksi aineistoyksiköksi.

  • Henkilökunnan täydennyskoulutuspäivät

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Henkilökunnan täydennyskoulutuspäiviksi lasketaan työnantajan tai jonkun muun
   koulutuksen järjestäjän työaikana järjestämä sisäinen tai ulkoinen koulutus- tai
   kehittämistilaisuus. Koulutuksiin osallistuminen etäyhteydellä lasketaan mukaan. Työhön perehdyttämistä ei lasketa täydennyskoulutukseksi.
   Neljä tuntia tai alle kestävät koulutustilaisuudet lasketaan puoleksi koulutuspäiväksi. Koulutuspäivien määrä lasketaan yhteen. Esimerkiksi jos kymmenen työntekijää
   Päivitetty 2.3.2023
   osallistuu viiteen koulutuspäivään, niin silloin täydennyskoulutuspäiviä on yhteensä 50.

  • Henkilöstökulut

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Henkilöstökuluihin sisällytetään henkilökunnan (myös kiinteistö- ja siivoushenkilökunnan) palkat ja palkkiot, eläkevakuutusmaksut, muut sosiaalivakuutusmaksut ja sivukulut. Kirjaston oman kiinteistö- ja siivoushenkilökunnan palkat ja palkkiot lasketaan tilakustannuksiin. Jos kirjasto ostaa kiinteistö- ja/tai siivouspalveluja joko sisäisenä tai ulkoisena palveluna, sisällytetään ne tilakustannuksiin kokonaisuudessaan.
   Eri hallintokuntien yhdistelmäviroista tai toimista tai vastaavista järjestelyistä lasketaan mukaan vain kirjastotyön osuus. Työllisyysvaroin palkattujen henkilöstökuluja ja siviilipalvelusta suorittavien ym. vastaavien korvauksia ei lasketa mukaan.

  • Henkilöstömenot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Teattereiden menoja tarkastellaan henkilöstö-, kiinteistö- ja toimintamenoina. Henkilöstömenot sisältävät vakinaiset ja tilapäiset palkat sosiaalikuluineen.

  • Henkilöstötilastot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Henkilöstötilastot sisältävä tietoa toimijoiden henkilötyövuosista sekä vierailijatehtävien määristä. Henkilötyövuosiin on laskettu sekä vakinaiset että tilapäiset henkilötyövuodet. Henkilötyövuosien jakautuminen ammattiryhmittäin kertoo henkilöstön rakenteesta sekä toimintarakenteesta. Tilastoissa henkilöstöä tarkastellaan taiteellisen, teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan ja johtajien kokonaisuutena. Vierailijatehtävien ja vakinaisen henkilökunnan taulukoiden tiedot on tuotettu eri perustein. Vierailijatehtävät kuvaavat tehtävien määrää, ei henkilöiden määrää. Vakinaisen henkilökunnan määrät ovat henkilötyövuosia.

  • Henkilötyövuodet

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kirjaston henkilökuntaan ei lasketa kiinteistö- ja siivoushenkilökuntaa. Henkilötyövuodet ilmoitetaan tehtyjen henkilötyövuosien mukaan.
   Osa-aikaisten, tuntityötä tekevien ja osa-aikaeläkkeellä olevien vuosittaiset yhteenlasketut työtunnit muunnetaan henkilötyövuosiksi seuraavasti:
   • keskimäärin 36,25 ja tunnin viikkotyöajan yhteenlaskettu määrä jaetaan 1700:lla
   • keskimäärin 38,25 ja tunnin viikkotyöajan yhteenlaskettu määrä jaetaan 1930:lla
   Täyttämättömiä virkoja ja toimia ei lasketa mukaan. Eri hallintokuntien yhdistelmäviroista ja toimista tai vastaavista järjestelyistä lasketaan mukaan vain kirjastotyön osuus. Mikäli kunnilla on yhteisiä virkoja tai kunta ostaa kirjastopalveluja toiselta kunnalta, jaetaan henkilötyövuodet kuntien kesken oikeassa suhteessa.

  • Henkilötyövuosi

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Henkilötyövuosi = työpanos, jonka yksi henkilö saa aikaan vuodessa.

  • Hyötypinta-ala (hym²)

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Hyötypinta-alalla tarkoitetaan kirjastokäytössä olevia tiloja sisäseinien rajoittaman osan mukaisesti. Hyötypinta-alaan ei lasketa teknisiä tiloja (esim. lämpökeskus,
   ilmanvaihtokonehuoneet ja sähkötekniset tilat), hissejä, tuulikaappeja, portaita,
   porrashuoneita, käytäviä, kirjastoauton autotallia eikä sellaisia aula- ja eteistiloja, joissa ei ole kirjastotoimintaa. Kirjastokäytössä olevien tilojen hyötypinta-alat lasketaan yhteen.

 • Käsitteet: I

  • Ilmaisesitys

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esitys, joka on katsojille ilmainen, esim. avoimessa tilassa järjestetty esitys, johon on vapaa pääsy. Avoimessa tilassa järjestettyjä esityksiä, joihin on vapaa pääsy (esim. kadulla, kirjastossa jne.), ei lueta maksullisiksi, vaikka esiintyjälle olisi maksettu niistä korvaus.

  • Ilmaislippu/ilmaiskatsoja

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Maksullisten esitysten vapaaliput merkitään ilmaiskatsojiksi. Pääsääntöisesti ilmaskatsojaa määrittää se, onko hän maksanut lipuistaan vai ei. Poikkeuksen muodostavat tilausnäytökset sekä esiintymiset suljetuissa tilaisuuksissa, joista esiintyjälle on maksettu korvaus (esim. kouluvierailut). Näiden katsojat merkitään myydyiksi, vaikka katsoja ei henkilökohtaisesti olisi maksanut lipustaan. Avoimessa tilassa järjestettyjen esitysten, joihin yleisöllä on vapaa pääsy (esim. kadulla, kirjastossa jne.), katsojia ei koskaan lueta myydyiksi lipuiksi, vaikka esiintyjälle olisi maksettu korvaus.

  • Ilona-esitystietokanta

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   ILONA on suomalaisen teatterin tietopankki, jonka verkkoversion ovat toteuttaneet yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Teatterimuseo. ILONA-tietokannassa ovat Suomen ammattiteattereiden esitykset 1800-luvulta tähän päivään seuraavin rajoituksin: Valtion toiminta-avustusta saavien rahoituslain ulkopuolella olevien teatteriryhmien esitykset on kirjattu 1.8.2002 lähtien. Ruotsinkielisten teattereiden esitykset ovat kattavasti 1960-luvulta lähtien ja Suomen Kansallisoopperan esitykset 1970-luvulta lähtien. Esityksistä perustietoina ovat esityksen nimi, kirjailija, esittävä teatteri, ensi-ilta, esityskaudet, esityskerrat ja katsojat. Katsojamäärät on merkitty näytäntökaudesta 1968-69 lähtien, sitä vanhemmista esityksistä ne voivat puuttua. Vanhimmista esityksistä myös esityskertojen määrä puuttuu. Vuodesta 1992 lähtien esitysten ohjaajat ovat tietokannassa, 1.8.2002 lähtien myös muut taiteilijat ja näyttelijöiden roolit käsiohjelmien mukaisesti. Ennen 1.8.2002 ensi-illassa olleiden esitysten käsiohjelmatiedot tallentuvat tiedostoon vähitellen. Ilonasta voi hakea tietoja esityksen nimen, esitysajankohdan, teatterin tai näytelmäkirjailijan mukaan. Myös muut tekijähaut ovat mahdollisia.

  • Indeksi

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.

  • Intendentti

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Orkesterin toiminnan johtaja. (Esim. hallinto.)

  • Investointiavustus

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Erityisavustus, joka voidaan myöntää valtionavustuksen hakijan hallintaan ja vastuulle jäävien aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden hankintaan tai tuottamiseen

  • ISAN-numero

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   ISO-standardin mukainen audiovisuaalisten teosten kansainvälinen tunnistenumero (vrt. ISBN). Sitä käytetään audiovisuaalisten teosten tunnistamiseen erilaisissa levitys- ja esitystilanteissa ja järjestelmissä.

 • Käsitteet: J

  • Jakelu

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Prosessi, jossa elokuva tuodaan markkinoille ja jaetaan yleisölle eri jakelukanavien kautta, kuten elokuvateatterit, televisio, suoratoistopalvelut jne.

  • Jälkituotanto

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotannon valmistumisen vaihe, joka alkaa kuvausten päätyttyä. Jälkituotantoon kuuluu esimerkiksi kuvamateriaalin leikkaus, äänityö, musiikin lisääminen ja erikoistehosteiden luominen.

  • Johtajat

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Henkilötyövuosien jakautuminen ammattiryhmittäin kertoo henkilöstön rakenteesta sekä toimintarakenteesta. Tilastoissa henkilöstöä tarkastellaan taiteellisen, teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan ja johtajien kokonaisuutena.

  • Julkaisut (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museoiden julkaisuista tilastoidaan vuoden aikana ilmestyneet ISBN , ISSN tai URN tunnuksella varustetut painetut, elektroniset ja verkkojulkaisut, museon henkilökunnan kirjoittamat artikkelit ja museoiden vuosikertomukset._x000D_
   _x000D_

  • Julkinen kenraali

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Konsertin kenraaliharjoitus, eli viimeinen harjoitus ennen esitystä, jonne on otettu yleisöä. Kenraaliharjoituksia ei lasketa konserteiksi tilastoissa.

  • Julkinen tuki musiikkialalle

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Valtion ja kuntien musiikkialan toimijoille maksamat avustukset ja apurahat.

  • Julkiset avustukset

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Valtionosuus/valtionavustus ja kunnanavustus yhteensä.

 • Käsitteet: K

  • Käännetty

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Teos, joka on alun perin julkaistu muussa maassa ja käännetty suomeksi, ruotsiksi tai saameksi Suomen markkinoille.

  • Kaikki konsertit Suomessa

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Mukaan on laskettu orkesterin kotipaikkakunnalla pidetyt konsertit sekä vierailukonsertit toisella paikkakunnalla.

  • Kaikki konsertit yhteensä

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Suosion jäsenorkesterien kaikki konsertit Suomessa, ulkomailla, verkossa ja televisiossa.

  • Kaikukanta

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukanta on kansallinen Kaikukortti-rekisteri, johon Kaikukortin jakajat rekisteröivät asiakkaille jaetut Kaikukortit. Kaikukortti-kohteet eli kultuuri- ja liikuntatoimijat sekä opistot kirjaavat Kaikukantaan tiedot Kaikukortin käytöstä.

  • Kaikukortin käyttö: koulutus

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortin käyttö kansalais- ja työväenopistoissa sisältää Kaikukortilla hankittujen kurssien lukumäärän Kaikukortin haltijalle (aikuiselle). Kurssi voi olla myös lukukauden mittainen. Kaikukortin alle 16-vuotiaat lapset tai lapsenlapet voivat osallistua vain yhdessä vanhempansa kanssa.

  • Kaikukortin käyttö: kulttuuri

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortin käyttö kulttuurikohteissa sisältää Kaikukortilla hankittujen pääsylippujen lukumäärän Kaikukortin haltijalle (aikuiselle) ja mukana mahdollisesti osallistuville lapsille tai lapsenlapsille (lapset).

  • Kaikukortin käyttö: liikunta

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortin käyttö liikuntakohteissa (esimerkiksi uimahallit tai urheilutapahtumat) sisältää Kaikukortilla hankittujen pääsylippujen lukumäärän Kaikukortin haltijalle (aikuiselle) ja mukana mahdollisesti osallistuville lapsille tai lapsenlapsille (lapset).

  • Kaikukortin käyttö: tiede

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortin käyttö tiedekeskuksi luettavissa laitoksissa sisältää Kaikukortilla hankittujen pääsylippujen lukumäärän Kaikukortin haltijalle (aikuiselle) ja mukana mahdollisesti osallistuville lapsille tai lapsenlapsille (lapset).

  • Kaikukortti

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortti on Kulttuuria kaikille -palvelun toimintamalli, jossa sosiaali- ja terveys- sekä 3. sektorin toimijat voivat jakaa tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville asiakkailleen kortin, jolla he pääsevät maksutta Kaikukortti-verkostossa mukana olevien kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden tapahtumiin sekä kansalaisopistojen kursseille. Kaikukortin haltija voi ottaa tapahtumaan mukaansa alle 16-vuotiaat lapsensa tai lapsenlapsensa. Kaikukortti on yksi yhdenvertaisuutta ja kulttuurihyvinvointia edistävistä työkaluista.

  • Kamariorkesteri

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Orkesteri, jonka kokoonpano on pienempi kuin täysimittaisen sinfoniaorkesterin.

  • Kantaesitys

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Uuden teoksen ensimmäinen esityskerta.

  • Kantaesitys

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tilastointikauden aikana tuotettu täysin uusi teos. Uusintaensi-ilta ei ole kantaesitys. Uusi dramatisointi ei ole kantaesitys.

  • Kantaesitysluettelo (tanssitilasto

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tanssitilaston liitteenä julkaistaan ohjelmistoluettelo, jossa listataan tilastoidun kalenterivuoden aikana kantaesityksen saaneet uudet tanssiteokset

  • Kappaleperusteinen hinnoittelu

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Hinnoittelumalli, jossa asiakas ostaa sähköisen kirjakappaleen, johon saa pysyvän tai määräaikaisen käyttöoikeuden (esim. Ellibs, ladattava tiedosto)

  • Käsikirjoittaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka kirjoittaa elokuvan käsikirjoituksen, joka toimii ohjenuorana elokuvan tarinalle, dialogille ja rakenteelle. Käsikirjoittaja kehittää hahmot, juonenkäänteet ja dialogin elokuvaa varten.

  • Käsikirjoitusapuraha

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Apuraha, jota haetaan elokuva- tai sarjatuotannon käsikirjoitusvaiheeseen.

  • Käsikirjoitussuunnitelma

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Dokumentti, joka sisältää käsikirjoituksen työprosessin yksityiskohdat ja tavoitteet.

  • Käsittelijä

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka käsittelee uudet tukihakemukset.

  • Käsittelykierros

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Prosessi, jossa käsitellään uudet tukihakemukset. Käsittelykierroksia järjestetään useita kertoja vuodessa.

  • Katsoja

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esittävää taidetta katsova/katsonut, paikan päällä esittävää taidetta seuraava/seurannut, joko lipun ostanut/maksanut tai ilmaiskatsoja.

  • Katsojaluvut

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvaan ostettujen lippujen kokonaismäärä elokuvateattereissa tai elokuva- tai tv-tuotannon keräämäät katsojamäärät muissa levityskanavissa.

  • Katsojaosuus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvan tms. osuus kokonaiskatsojamäärästä. Esim. kotimaisten elokuvien katsojaosuus kaikista Suomen elokuvateatterikäynneistä.

  • Katsomiskerta

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esitykset verkossa: Käytetyn digitaalisen alustan ilmoittama luku striimin / videon katsomiskerroista

  • Kaunokirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kirjastoluokkiin 80–85.2 luokitellut kirjat, joita kustantaja ei ole luokitellut lastenkirjoiksi tai nuortenkirjoiksi

  • Kaupallinen levitys

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Jakeluprosessi, jossa elokuva- tai tv-tuotanto tuodaan yleisön saataville elokuvateattereiden, televisiokanavien, suoratoistopalveluiden ja muiden kaupallisten kanavien kautta tarkoituksena tuottaa sen tekijöille tuloja.

  • Kävijä, kävijämäärä

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Kävijä on tapahtumassa käyvä henkilö. Kävijä saattaa osallistua monipäiväiseen tapahtumaan useana päivänä. Tällöin hänet lasketaan vain yhtenä kävijänä riippumatta tapahtumapäivien lukumäärästä. 

  • Käynnit museon järjestämissä tapahtumissa omien tilojen ulkopuolella

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Näillä käynneillä tarkoitetaan museorakennuksen ulkopuolella tai muissa tiloissa museon järjestämien tapahtumien kävijöitä. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi luennot, keskustelutilaisuudet, työpajat tai kaupunkikävelyt. Näitä käyntejä ei lasketa mukaan museon kokonaiskäyntimääriin.

  • Käynnit museon järjestämissä tilapäisissä näyttelyissä omien tilojen ulkopuolella

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Näillä käynneillä tarkoitetaan museorakennuksen ulkopuolella tai muissa tiloissa museon järjestämien näyttelyiden kävijöitä Suomessa. Mukaan ei lasketa museon toisten museoiden tiloissa järjestämiä näyttelyitä. Näitä tietoja ei lasketa mukaan museon kokonaiskäyntimääriin.

  • Käynti

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivals laskee tilastoissaan kävijöiden sijaan käyntejä, koska yksittäinen festivaalikävijä usein vierailee useammassa kuin yhdessä festivaalin järjestämässä esityksessä.

  • Käynti, käyntimäärä

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Käynnillä tarkoitetaan yksittäistä käyntiä esim. taidemuseossa tai galleriassa. Yksittäinen kävijä voi näin ollen tehdä vuoden aikana useita käyntejä.

  • Käynti, käyntimäärä, tapahtumakäynti

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Käynneissä monipäiväisen tapahtuman päivittäiset käyntimäärät lasketaan yhteen. Näin ollen kyse ei ole ns. uniikeista kävijöistä, koska sama kävijä saattaa osallistua tapahtumaan useana päivänä. Yleensä esimerkiksi festivaalit ilmoittavat julkisuuteen käyntimääränsä, ei kävijämääräänsä. Tapahtuman kävijämäärä on sama kuin käyntimäärä vain silloin, kun on kyse yhden päivän tapahtumasta. 

  • Käytettävissä olevat rahatulot

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Tulokäsite, joka kuvaa summaa joka henkilölle tai kotitaloudelle jää, kun kaikki saadut rahamääräiset tulot ja luontoisedut lasketaan yhteen ja niistä vähennetään verot ja veroluonteiset maksut.

  • Käyttäjäkoulutus

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Ennalta valmisteltujen asiakkaille pidettyjen koulutustilaisuuksien ja osallistujien määrä. Käyttäjäkoulutukseen ei lasketa mukaan kirjaston oman henkilökunnan koulutusta.

  • Käyttäjämäärähinnoittelu

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Hinnoittelumalli, jossa asiakas ostaa lisenssejä tietylle määrälle käyttäjiä

  • Käyttömenot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Käyttömenot sisältää yhteenlasketut henkilöstö- ja toimintamenot.

  • Käyttöönotetut Kaikukortit

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortin saanut asiakas eli Kaikukortin haltija ottaa Kaikukorttinsa käyttöön silloin, kun hän ensimmäisen kerran lunastaa Kaikukortilla pääsylipun tapahtumaan. Käyttöönotetut Kaikukortit -lukema kertoo, kuinka monta kyseisenä vuonna jaetuista Kaikukorteista on otettu käyttöön saman vuoden aikana.

  • Kehittämissuunnitelma

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Dokumentti, joka kuvaa elokuvan kehittämiseen liittyvät työvaiheet, tavoitteet, resurssit ja aikataulut.

  • Kehittämistuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki, joka on tarkoitettu elokuva- tai tv-tuotannon kehittelyvaiheeseen ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Kehittelyvaihe voi sisältää esim. käsikirjoituksen muokkaamista, kuvausvaiheen suunnittelua tai rahoituksen keräämistä.

  • Keikka- tai konserttijärjestäjä (yhdistys)

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Yhdistyspohjainen keikka- tai konserttijärjestäjä on taho, joka järjestää keikkoja / konsertteja ja jolla ei ole monesti ole omaa venueta. Tällaisia yhdistyksiä ovat erilaiset kulttuuri- ja elävän musiikin yhdistykset sekä jazz-, blues- ja muut genrekohtaiset yhdistykset. Tällaiset keikkajärjestäjät toimivat usein vapaaehtoisvoimin ilman palkattua henkilöstöä. 

  • Keikka- tai konserttipaikka (venue)

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Keikka- ja konserttipaikat (venue) ovat tapahtumatiloja: erilaisia konserttitiloja, kulttuuritaloja sekä elävää musiikkia tarjoavia ravintoloita, hotelleja ja klubeja. Suomessa on yli 300 sellaista venueta,  joissa on tarjolla vähintään 12 keikkaa tai konserttia vuodessa. Venuet voivat toimia vuokrattavina tapahtumatiloina (noin 20 % kaikista venueista) tai tuottaa elävän musiikin tapahtumia (80 %) itse tai yhteistyössä toisen keikkajärjestäjän kanssa. Valtaosa venueista (75 %) on osakeyhtiöitä. Muita merkittäviä omistajia ovat kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset ja osuuskunnat. Noin neljännes kaikista keikka- ja konserttipaikoista sijaitsee Uudellamaalla. 

  • Kesänäyttely

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Kesänäyttely on taidenäyttely, joka ajoittuu kesäkuukausille (yleensä toukokuu-syyskuu). Suomessa on näyttelytoimijoita, joiden toiminta keskittyy vuosittaisen kesänäyttelyn järjestämiseen. Suomessa on vahva kesänäyttelyperinne. Kuvataiteen tilastoissa kesänäyttelyiden kävijämäärät tilastoidaan kuvataidetapahtumien alle.

  • Kesäteatteri

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Kesäteatterikausi alkaa yleensä vapusta ja kestää elokuulle asti. Kesäteatteria tuottavat sekä ympärivuotiset teatteritoimijat että pelkästään kesäteatteriin keskittyvät ammattiteatterit. Tilastoinnissa ovat mukana ainoastaan ammatilliset kesäteatterit.

  • Keskiansio

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Keskiansioissa on pohjana säännöllisen työajan kuukausiansio, johon sisältyvät iltatyölisät, lauantai-illan korvaukset, yötyölisät, sunnuntaikorvaukset, esityslisät ja mahdolliset muut lisät (mm. vanhan esityskorvausjärjestelmän lisät, muut järjestelyerät) sekä luontaisetujen raha-arvo marraskuussa tilastointivuonna. Tilastoinnissa käytettävään säännöllisen työajan kuukausiansioon eivät sisälly lomarahat tai kertaluonteiset palkkaerät.

  • Keskisuuret teatterit

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vos-toimijoiden ryhmittely tilastoinnissa: Ryhmittelyn perustana on myönnettyjen henkilötyövuosien määrä sinä vuonna, kun teatteri on tullut osaksi vos-järjestelmää. Tilastojen eri ryhmien ja aikasarjojen vertailtavuuden vuoksi kategoriat on säilytetty muuttumattomina. Keskisuuret teatterit - yli 20 (21-69) henkilötyövuotta.

  • Kielisuhde

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kielisuhteessa on käytetty Tilastokeskuksen käyttämää 4-jakoa:
   • yksikieliset suomenkieliset kunnat
   • yksikieliset ruotsinkieliset kunnat
   • kaksikieliset kunnat enemmistön kieli suomi
   • kaksikieliset kunnat enemmistön kieli ruotsi

  • Kiertue-esitys

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esitystä on esitetty oman kunnan ulkopuolella omassa maakunnassa tai oman maakunnan ulkopuolella. Tähän kuuluvat myös esitykset ulkomailla.

  • Kiinteistömenot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Teattereiden menoja tarkastellaan henkilöstö-, kiinteistö- ja toimintamenoina. Kiinteistömenot koostuvat kiinteistön hoitoon kohdistuvista kuluista.

  • Kimppa

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kirjastokimpat ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia yhteistyöverkostoja, joissa itsenäiset kunnan- ja kaupunginkirjastot tekevät yhteistyötä esimerkiksi kirjastojärjestelmän, kokoelmien ja/tai aineistohankinnan osalta. Yleensä kimpan kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä.
   Tilastot ovat haettavissa kimppakohtaisesti vuodesta 2021 alkaen.

  • Kirja-aineistot

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kirjat + nuotit ja partituurit.

  • Kirjakauppa

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Vähittäiskaupat, joiden pääasiallinen myyntiartikkeli ovat kirjat.

  • Kirjastoaineistokulut, euroa

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Vuosien 1999-2001 kirjastoaineistokulut sisältävät arvonlisäveron. Vuodesta 2002 alkaen kirjastoaineistokulut eivät sisällä arvonlisäveroa.
   Kirjastoaineistokuluihin sisällytetään kaikki yleisen kunnallisen kirjaston kokoelmiin ostettu ja asiakkaiden ja/tai henkilökunnan käyttöön tarkoitettu aineisto kuten kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, kuva- ja äänitallenteet, nuotit ja partituurit, kartat ja mikromuotoinen aineisto.
   Tekijänoikeusmaksut, digitaalisen ja verkkoaineiston hankinta- ja lisenssimaksut ja/tai
   tietokantojen sekä sisältötuotteiden käyttöoikeusmaksut tai kertakaikkiset korvaukset
   sisällytetään mukaan kirjastoaineistokuluihin.

  • Kirjastoammatilliset henkilötyövuodet

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   2016 saakka kirjastoammatillisiin henkilötyövuosiin on laskettu mukaan mukaan henkilötyövuodet sen henkilöstön osalta, jolla on vanhan kirjastoasetuksen 4 §:n, (muutettu 1157/2009) 1 momentin 1-4 kohtien mukainen kelpoisuus. Tähän osuuteen lasketaan kuuluviksi myös ne, jotka ovat ennen 1.1.2010 olleet kelpoisia kirjastoammatillisen henkilökunnan tehtäviin.
   Vuonna 2017 voimaan tullut Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) ei enää määrittele työntekijöiden ammatillista kelpoisuutta. Valtakunnallisen kirjastotilastoon tilastoidaan kuitenkin edelleen kirjastoammatilliset henkilötyövuodet, jotta lain vaikutuksia voidaan seurata.

  • Kirjastoammatilliset korkeakoulutetut henkilötyövuodet

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   2016 saakka kirjastoammatillisen korkeakoulutetun henkilöstön määrä (htv) -kohtaan on tilastoitu kirjaston palkkaama henkilöstö, jolla on kirjastoasetuksen 4 §:n, (muutettu 1157/2009) 1 momentin 1 ja 2 kohtien (yliopisto tai amk) mukainen kelpoisuus. Tähän osuuteen lasketaan kuuluviksi myös ne, jotka ovat ennen 1.1.2010 olleet kelpoisia kirjastoammatillisen korkeakoulutetun henkilökunnan tehtäviin.
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130406.
   2017 alkaen kirjastoammatilliset korkeakoulutetut henkilötyövuodet tilastoidaan seuraavin perustein:
   1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;
   2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;

  • Kirjastoautot ja pysäkit

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Useamman kunnan yhteisen kirjastoauton merkitsee vain omistaja- tai sijoituskunta.
   Pysäkkien määrä ilmoitetaan sijaintikunnittain.

  • Kirjastot yhteensä

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Pääkirjastot + sivukirjastot + laitoskirjastot.

  • Kirjat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kirjoiksi lasketaan kirjat, käsikirjoitukset, sidotut kartat ja sidotut lehtivuosikerrat.

  • Kirjojen hankintakulut, euroa

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Vuosien 1999-2001 kirjojen hankintakulut sisältävät arvonlisäveron. Vuodesta 2002 alkaen kirjojen hankintakulut eivät sisällä arvonlisäveroa.
   Kirjojen hankintakuluihin sisällytetään ainoastaan kirjojen ostohinnat. Kirjojen ostoon ei sisällytetä muovitus-, sidonta-, pakkaus-, kuljetus-, provisio ym. vastaavia menoja. Tässä kohden kirjan määrittely on suppeampi kuin aineistokohdassa. Tämän kohdan perusteella määräytyy kirjailijoille ja kääntäjille maksettavien kirjastoapurahojen
   Päivitetty 2.3.2023
   kokonaissumma (L 1080/83). Kirjojen hankintakuluihin ei sisällytetä e-kirjojen hankintakuluja.

  • Kokoelma (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museotilastossa kokoelmat jaotellaan seuraavasti:
   • Esinekokoelmat
   • Taidekokoelmat (museon taidekokoelmat ja julkisen taiteen kokoelmat)
   • Luonnontieteelliset kokoelmat
   • Valokuvakokoelmat
   • Audiovisuaalinen aineisto (esimerkiksi ääntä ja liikkuvaa kuvaa sisältävät tallenteet)

  • Kokoelmat yhteensä

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kirjastoaineistoksi katsotaan kirjaston kokoelmiin liitetty ja asiakkaiden ja/tai
   henkilökunnan käyttöön tarkoitettu aineisto. Aineisto tilastoidaan fyysisinä yksiköinä. Esim. kielikurssi- tai äänikirja-paketti, useamman cd-levyn kotelo tai diakuvakotelo lasketaan yhdeksi aineistoyksiköksi. Lehtien yksittäisiä irtonumeroita ei tilastoida kokoelma-, kirja-, hankinta- eikä poistotietoihin. E-kirjojen kokoelma tilastoidaan erikseen.

  • Kokonaiskatsojat

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Omien tuotantojen myydyt liput, ilmaisliput sekä vierailuesitysten katsojat yhteensä.

  • Kokonaiskäyntimäärä

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa kokonaiskäyntimäärä on myydyt liput (huomioiden mahdollisesti kertoimelliset festivaalipassit, päiväliput, alueliput ja niin edelleen) + vapaaliput + arvio ilmaistapahtumien käyntimääristä.

  • Kokonaislainaus

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Paikallislainat + saadut kaukolainat. Huom. Saatuja kaukolainoja ei enää tilastoida valtakunnallisiin kirjastotilastoihin 2022 alkaen.
   Annetut kaukolainat muihin kirjastoihin tilastoituvat vastaanottavalle kirjastolle, koska se lainaa aineiston asiakkaalle. E-aineiston käyttökerrat tilastoidaan erikseen.

  • Konsertit ulkomailla

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Suosion jäsenorkesterin ulkomailla pidetyt konsertit.

  • Konserttitulot

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Konserttien lipunmyynnistä saadut tulot.

  • Kotimainen

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Teos, joka on alun perin julkaistu Suomen markkinoille.

  • Kotimainen teos

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Teoksen kirjailija/käsikirjoittaja on suomalainen.

  • Koulutusluokitus

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Kansallinen koulutusluokitus sisältää tietoa koulutusalasta ja tasosta (ISCED)

  • Koulutustuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki, jota voidaan myöntää esitys- ja levitystoiminnan piirissä toimivien henkilöiden osallistumiseen ammattitaitoa kehittäviin kansainvälisiin koulutusohjelmiin, koulutustilaisuuksiin tai verkkokursseille.

  • Kulttuuriperintö

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Yhteiset menneisyydestä säilyneet aineelliset ja aineettomat kulttuurin ilmentymät.

  • Kulttuurisatelliitti

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Tilastokeskuksen EU-suosituksen mukaisesti tuottama tilasto, joka kuvaa kulttuuriin taloudellista merkitystä. Kulttuurisatelliittitilinpito on kansantalouden tilinpitoa täydentävä kokonaisuus ja sen lähteenä käytetään samoja aineistoja.

  • Kulttuuriviennin hanketuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan viennin edistämistoimenpiteisiin.

  • Kulttuuriviennin materiaalituki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki, joka on tarkoitettu kotimaisen elokuvan kansainvälisen esityskopion valmistuskustannuksiin sekä elokuvan kansainvälisen esittely- ja markkinointimateriaalin valmistamiseen.

  • Kulttuuriviennin matkatuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki on tarkoitettu elokuvan tekijöiden matkustuskustannuksiin elokuvan kansainvälisiin esityksiin.

  • Kulttuurivienti

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Prosessi, jossa kulttuurisia tuotteita, kuten elokuvia, levitetään ja myydään ulkomaille.

  • Kulttuuriympäristö

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Kulttuuriympäristöjä syntyy ja muotoutuu ihmisen toiminnan seurauksena. Niihin kuuluvat mm. kiinteät muinaisjäännökset, eri-ikäiset muut arkeologiset kohteet, rakennukset, rakennelmat ja rakenteet sekä laajemmat ympäristöt, kuten rakennetut alueet, kulttuurimaisemat ja perinnebiotoopit.

  • Kunnanavustus

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Kunnan myöntämä avustus.

  • Kunnat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Tietokannassa ovat mukana kaikki Manner-Suomen kunnat.

  • Kuntien lkm

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortti-verkostossa mukana olevien kuntien lukumäärä.

  • Kuntien palveluluokitus

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Luokitus, jonka mukaisesti kunnat ja kuntayhtymät raportoivat valtiokonttorille kuntien käyttötalouden tuloista ja menoista sekä investoinneista.

  • Kustannusselvitys

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Dokumentti, joka sisältää yksityiskohtaisen arvion elokuvan kustannuksista.

  • Kutsuvierastilaisuus

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa tämä on tilaisuus, johon ei ole myynnissä lippuja, vaan tilaisuuden järjestäjä on kutsunut tilaisuuteen osallistujiksi toivovansa henkilöt. Usein kutsuvierastilaisuudessa henkilöllisyys tarkistetaan saapumisen yhteydessä.

  • Kuulija

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Kuulijatilastossa joko orkesterin konsertissa salissa ollut henkilö, tai esimerkiksi verkkokonsertin / televisiolähetyksen tavoittama katselija-kuulija (medialähetyksiä ja verkkokonsertteja tilastoidessa).

  • Kuvaaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka vastaa elokuvan kuvauksesta ja visuaalisesta ilmeestä. Kuvaaja vastaa kameran käytöstä, valaistuksesta ja muista visuaalisista päätöksistä yhteistyössä ohjaajan kanssa.

  • Kuvataide, visuaaliset taiteet

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Kuvataiteen eri lajeja ovat maalaustaide, taidegrafiikka, piirustustaide, kuvanveisto, valokuvataide sekä media-, video-, ympäristö-, käsite- ja valotaide. Lisäksi usein esimerkiksi äänitaide ja performanssi lukeutuvat kuvataiteen piiriin.

  • Kuvataideorganisaatio, kuvataidetoimija

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Kuvataideorganisaatioita ovat esimerkiksi valtakunnalliset tai alueelliset taiteilijaseurat ja -liitot, muut rekisteröidyt taide- tai taiteilijayhdistykset, taiteilijavetoiset työryhmät tai kollektiivit sekä osuuskunnat. Mukaan luetaan usein myös residenssitoimijat. Kuvataideorganisaatiot järjestävät esimerkiksi näyttelytoimintaa, tapahtumia, koulutusta, jäsentoimintaa sekä taiteen myyntiä ja vuokrausta.

  • Kuvataidetapahtuma

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Kuvataidetapahtumia ovat esim. biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt, festivaalit ja teosvälitystapahtumat.

  • Kuvataiteen kävijätilasto

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Kuvataiteen kävijätilastot kokoaa vuosittain nykytaiteen tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finland. Kuvataiteen kävijätilastossa tilastoidaan taidegallerioiden, taidemuseoiden ja kuvataidetapahtumien kävijämäärät.

  • Kuvataiteen vapaa kenttä

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Kuvataiteen vapaaseen kenttään lukeutuvat kolmannen sektorin kuvataideorganisaatiot, kuten taiteilijayhdistykset ja niiden ylläpitämät galleriat, residenssitoimijat, festivaalit ja kuvataidetapahtumat. Kuvataiteen kentällä ainoastaan taidemuseot kuuluvat VOS:in piiriin, mutta ne harvoin työllistävät kuvataiteilijoita taiteelliseen työhön. Suurin osa kuvataiteilijoista siis työskentelee vapaalla kentällä.

  • Kuvataiteilija

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Kuvataiteilija tekee kuvataidetta työkseen. Kuvataiteilija voi keskittyä johonkin kuvataiteen lajiin tai työskennellä yhdistellen eri ilmaisutapoja ja tekniikoita.

  • Kuvatallenteet

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kuvatallenteet = DVD-levyt + Blu-ray-levyt + videot.

  • Kuvaukset

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotannon vaihe, jossa kamerat tallentavat kuvamateriaalia. Kuvaukset voivat tapahtua eri kuvauspaikoilla ja sisältää erilaisia otoksia, kohtauksia ja näyttelijöiden suorituksia.

 • Käsitteet: L

  • Läänit

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Lakkautettu 31.12.2009.

  • Lähetetyt kaukolainat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Lähetetyt kaukolainat ovat muille kirjastoille (eri hallinnon alaisille) annetut lainat tai niiden sijasta annetut kopiot. Jos kirjastolla on sopimus muiden kuntien kanssa kirjastojen kokoelmien yhteiskäytöstä, niin silloin seutulainat lasketaan paikallislainoiksi. Jos sopimusta ei ole, hallintokuntien rajat ylittävät seutulainat lasketaan mukaan kaukolainoihin. Lähetetyt kaukolainat ilmoitetaan vain tässä eikä niitä sisällytetä paikallislainoihin ja/tai kirjojen kieli- ja osastojakoihin.
   2022 alkaen lähetetyt kaukolainat tilastoidaan vain alueellista kehittämistehtävää, valtakunnallista kehittämistehtävää ja kokoelmiin liittyvää erityistehtävää hoitavien kirjastojen tietoihin.

  • Lainaajat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Lainaajiksi lasketaan tilastointivuonna lainausoikeuttaan käyttäneet.

  • Lainan hinta

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Lainan toimintakulut tilastointivuonna / kokonaislainaus

  • Lainauskierto

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Lainauskierto = lainaus per kokoelmat – huom! paikallislainat per kokoelmat yhteensä.

  • Laitehankinta- ja kunnostustuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki, jota voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin.

  • Laitoskirjastot

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Laitoskirjasto on kirjasto, joka toimii sairaalassa tai hoitolaitoksessa.

  • Lasten- ja nuortenkirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kirjat, joiden kirjastoluokitukseen liittyy L- tai N-tunnus. Eivät kuitenkaan sarjakuvakirjat

  • Lasten- ja nuortenteatteri

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yksi Ilona-esitystietokannan sekä ohjelmistotilastojen päägenreistä. Sisällöltään lapsille tai nuorille suunnattua teatteria. Kaikki lapsille/nuorille tehdyt esitykset ovat ensisijaisesti lasten- ja nuortenteatteria, vaikka olisivat esim. myös musikaaleja.

  • Lastenkirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Sisällöstä riippumatta kirjat, joiden kirjastoluokitukseen liittyy L-tunnus, eivät kuitenkaan sarjakuvakirjat. 10 prosentin arvonlisäverolla myydyt askartelu-, tehtävä- ja katselukirjat.

  • Lastenkulttuuri

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Lapsille ja nuorille suunnattu taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatus, taiteen ja kultturiperinnön tarjonta sekä lasten ja nuorten itsensä tuottama taide ja kulttuuri.

  • Lavastussuunnittelija

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka vastaa elokuvan lavastuksesta ja ympäristön suunnittelusta. Lavastussuunnittelija luo fyysisen tilan, johon tarina sijoittuu, ja auttaa luomaan oikean ilmapiirin ja visuaalisen tunnelman.

  • Lehdet yhteensä (vsk=vuosikerrat)

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Sanoma- ja aikakauslehtiin lasketaan tilastointivuonna tilatut/saapuneet ja lahjaksi saadut sekä kokoelmiin liitetyt vuosikerrat. Sidotut lehtivuosikerrat tilastoidaan kirjoiksi. Lehtien yksittäisiä irtonumeroita ei tilastoida. E-lehtien osalta tilastoidaan vain käyttökerrat.

  • Leikkaaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Leikkaaja vastaa kuvamateriaalin editoinnista ja järjestämisestä elokuvaksi. Leikkaaja valitsee sopivat otokset, luo elokuvan rytmin ja työskentelee yhteistyössä ohjaajan kanssa tarinan ja visuaalisen ilmeen saavuttamiseksi.

  • Levityskanava

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tapa, jolla elokuva- tai tv-tuotanto saatetaan yleisön katsottavaksi esim. elokuvateatteri, tv-kanava, suoratoistopalvelu, elokuvafestivaali jne.

  • Levitysyhtiö

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Yritys tai organisaatio, joka vastaa elokuvan jakelusta ja markkinoinnista. Se huolehtii siitä, että elokuva tulee saataville elokuvateattereihin, televisioon, kotijulkaisuun ja eri digitaalisiin jakelukanaviin.

  • Liikevaihto

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt avustukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

  • Liitännäisjäsen

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ei-äänivaltainen jäsenorkesteri, jolla voi olla jokin erityistehtävä. (Esim. Sibelius-Akatemian Sinfoniaorkesteri, Kaartin soittokunta.)

  • Linjatuottaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotannon avainhenkilö, joka vastaa päivittäisestä tuotannonhallinnasta ja koordinoi eri osa-alueiden välisiä toimintoja elokuvan valmistumisen aikana.

  • Lipputulot

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvanäytökseen ostettujen lippujen tuottamat tulot.

  • Loppuselvitys

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Raportti, joka vaaditaan Suomen elokuvasäätiön rahoitusta saaneilta tuotannoilta. Loppuselvitys sisältää tiedot elokuvan tuotantoprosessin toteutumisesta suhteessa suunniteltuun.

  • Luonnollinen henkilö

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Luonnollinen henkilö harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä. Tähän ryhmään kuuluvat ammatinharjoittajat, yksityiset elinkeinonharjoittajat, useimmat maatilatalouden ja metsätalouden harjoittajat sekä liikkeenharjoittajat.

  • Luonnollinen henkilö

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Henkilö, joka harjoittaa yritystoimintaa joko omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä.

  • Lyhytelokuva

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Alle tunnin mittainen elokuva.

 • Käsitteet: M

  • Maahantuontituki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki on tarkoitettu elokuvateattereiden ohjelmistoa monipuolistavien kansainvälisten elokuvien maahantuontiin ja levitykseen.

  • Maailmanperintö

   Lähde: Opetushallitus Päivitetty:

   Maailmanperintö on maailman ainutlaatuista kulttuuri- ja luonnonperintöä, jota halutaan säilyttää tuleville sukupolville.

  • Maakunnat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Tietokannassa ovat mukana kaikki Manner-Suomen maakunnat.

  • Maankäyttö ja rakennuslaki

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva, ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon.

  • Maisema arkkitehti

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Suunnittelevat maisemia ja ulkotiloja esimerkiksi puistojen, koulujen, laitosten, teiden ja kauppa-, teollisuus- ja asuinrakennusten yhteyteen sekä valvovat niiden rakennus-, kunnossapito- ja kunnostushankkeita ja -projekteja.

  • Maksettu käynti (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Pääsylipun ostaneiden tekemät ja Museokortilla tehdyt käynnit.

  • Maksullinen esitys

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Maksullisiksi luetaan esitykset, joihin on myyty lippuja. Lisäksi tilausnäytökset ja esiintymiset suljetuissa tilaisuuksissa, joista on maksettu esiintyjälle korvaus (esim. kouluvierailut) luetaan maksullisiksi. Avoimessa tilassa järjestettyjä esityksiä, joihin on vapaa pääsy (esim. kadulla, kirjastossa jne.), ei lueta maksullisiksi, vaikka esiintyjälle olisi maksettu niistä korvaus.

  • Maksullinen striimattu esitys/tallenne

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Striimatusta esityksestä/tallenteesta on otettu maksu katsojalta.

  • Maksuton striimattu esitys/tallenne

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Striimattu esitys/tallenne on ollut saatavilla maksuttomana.

  • Markkinointi- ja levityssuunnitelma

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Suunnitelma, joka kattaa elokuvan markkinoinnin ja jakelun strategiat. Se sisältää suunnitelman mainoskampanjoista, markkinointimateriaalien luomisesta, esityspaikkojen valinnasta ja muista toimenpiteistä, joilla elokuva tuodaan yleisön tietoisuuteen ja saataville.

  • Markkinointi- ja levitystuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki, joka on tarkoitettu elokuva- ja tv-tuotantojen markkinointi- ja levityskustannuksiin.

  • Maskeeraussuunnittelija

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka vastaa näyttelijöiden meikistä ja hiustenlaitosta. Maskeeraussuunnittelija auttaa luomaan hahmoille oikean ulkonäön ja auttaa tuomaan esille tarinankerronnan tai visuaalisen tyylin vaatimat elementit.

  • Mediaani

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Tilastollinen tunnuluku, joka kuvaa lukujoukon keskimmäistä arvoa, kun luvut on asetettu suuruusjärjestykseen. Mediaani jakaa aineiston kahteen yhtäsuureen osajoukkoon, joista toiseen kuuluu arvoltaan pienempia lukuja ja toiseen suurempia kuin mediaani.

  • Moninaisuusindikaattori

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Mittari tai työkalu, jota käytetään arvioimaan elokuva- ja tv-tuotantojen monimuotoisuutta ja edistämään monimuotoisuuden lisäämistä. Se voi sisältää tietoja esimerkiksi tuotantoryhmän ja sisällön monimuotoisuudesta sukupuolen, etnisen taustan, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen suhteen.

  • Muita palvelupaikkoja

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Muita palvelupaikkoja ovat siirtokokoelmat ym. vastaavat, joiden toiminnasta ja hallinnosta vastaa kunnan kirjasto. Muiden palvelupaikkojen aukiolotunteja ei tilastoida.

  • Museo

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museotilastossa museolla tarkoitetaan hallinnollista yksikköä, johon kuuluu yksi tai useampia museo kohteita. 

  • Museoammatillinen henkilökunta

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museoammatilliseksi lasketaan museonjohtaja ja työntekijät, joilla on ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoulututkinto, ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aiempi opistoasteen tutkinto ja jotka toimivat koulutustaan vastaavassa tehtävässä. Koulutus tulee olla museoalaan tai museon erikoisalaan liittyvä. Konservaattorit lasketaan tähän ryhmään.

  • Museokäynti

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museotilastossa museokäynnillä tarkoitetaan käyntejä näyttelyihin tai museon järjestämiin tapahtumiin museon omissa tiloissa. Sen sijaan museokäynniksi ei lasketa museokaupan tai kahvilan asiakkaita, käyntejä museon tilojen ulkopuolella järjestettyihin tapahtumiin, ulkopuolisten museontiloissa järjestämien tapahtumien, seminaarien, kokousten tai vastaanottojen kävijöitä, asiantuntijapalvelukäyntejä eikä museon tuottamien muissa museoissa esillä olleiden kiertonäyttelyiden kävijöitä. Vain tilauksesta avoinna olevien kohteiden käynnit lasketaan pääyksikön käynteihin. 

  • Museokohde

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museotilastossa museokohteella tarkoitetaan yksittäistä kohdetta, joka on säännöllisesti avoinna yleisölle. Yhden museon hallinnassa saattaa olla useita museokohteita. Museokohteiden kokonaismäärään on otettu mukaan myös ne kohteet, jotka eivät poikkeuksellisesti ole olleet avoinna yleisölle esimerkiksi korjaustöiden tai koronaepidemian vuoksi.

  • Musiikkialan ydinalueet

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Musiikkialan toiminnot ja toimijat, joiden raha tulee pääosin musiikista: elävän musiikki, äänitteet ja tekijänoikeudet. 

  • Musiikkifestivaalijärjestäjä

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Musiikkifestivaalin järjestäjä vastaa festivaalin suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa. Noin 80 prosenttia kaikista populaari-, folk- tai jazzmusiikkifestivaalien järjestäjistä on joko osakeyhtiöitä tai yhdistyksiä. Muita järjestäviä tahoja ovat mm. kunnat, osuuskunnat (erityisesti osuuskaupat), yksityishenkilöt ja erilaiset rekisteröimättömät yhteisöt. Liikevaihdoltaan Suomen suurin musiikkifestivaalijärjestäjä on Nelonen Media Live, joka on osa Sanoma-konsernia. 

  • Musiikkiteatteri

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yksi Ilona-esitystietokannan sekä ohjelmistotilastojen päägenreistä. Esitys, jossa musiikki on keskeisessä roolissa. Musikaalit ovat usein läpisävellettyjä. Musiikkiteatterin alagenrejä: musiikkinäytelmä, musikaali, ooppera, operetti, revyy, kabaree.

  • Musiikkiviennin markkina-arvo

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Musiikkiviennistä Suomeen tuloutuvan rahavirran määrä eli suomalaisten musiikkialan yritysten ja yksityishenkilöiden ulkomailta saamat tulot.

  • Musiikkiviennin muut tavarat ja palvelut

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Tuloja, jotka liittyvät musiikkiin, mutta eivät ole riippuvaisia musiikkiviennin ydinalueiden aktiivisuudesta ja liiketoiminnasta. Näitä ovat muun muassa musiikkilaitteet, musiikkiohjelmistot ja -sovellukset (applikaatiot), soittimet, startup- ja muiden yritysten tuottamat musiikkiin liittyvät sekalaiset palvelut ja teknologia.

  • Musiikkiviennin muut vientitulot

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Tuloja, jotka liittyvät erottamattomasti muihin musiikkiteollisuuden ydinalueisiin, mutta joita ei voida jakaa perustellusti näiden kesken. Tällaisia ovat muun muassa kansainväliset apurahat ja tuet, nuottimyynti ja -vuokraus, oheistuotteet eli merchandise, pelimusiikki, studiovuokrat (kun tilaajana ulkomainen taho), tilaussävellyspalkkiot ja tuottajien palkkiot.

  • Musiikkivienti

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Suomalaisten tai Suomesta käsin vakituisesti toimivien henkilöiden ja organisaatioiden harjoittama musiikkiin liittyvää toimintaa, joka on suunnattu Suomen rajojen ulkopuolelle tai joka tuottaa tuloja ulkomailta.

  • Muu aineisto

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Muu aineisto sisältää esim. karttalehdet, diasarjat/-kuvat, pelit, mikrokortit ja -rullat ym.

  • Muu esitys (sirkustilasto)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Sirkustilastossa esitykset jaotellaan teoksen esityksiin sekä muihin esityksiin. Muulla esityksellä tarkoitetaan yksittäistä sirkusnumeroa, demoesitystä tai muuta sirkusesitystä, joka ei ole kokonainen näyttämöteos.

  • Muu esitysmuoto

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yksi Ilona-esitystietokannan sekä ohjelmistotilastojen päägenreistä. Alagenrejä on lukuisia, tässä yleisimpiä: sirkus, esitystaide, performanssi, improvisoitu esitys, show, stand up, lauluilta, runoilta, konsertti, taikateatteri, naamionäytelmä, monitaiteelliset teokset, dokumenttiteatteri, aistiteatteri, forumteatteri.

  • Muu jäsen

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Suosion jäsenorkesteri, joka ei työllistä päätoimisia soittajia.

  • Muu toiminta

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Teattereiden/toimijoiden järjestämä muu toiminta (esitysten, vierailujen, yhteistuotantojen ja yleisötyön ohella), joka saattaa olla tilojen muuta käyttöä (esim. tilavuokraus ulkopuolisille) tai tiloissa tapahtuvaa muuta kuin esittävän taiteen toimintaa (esim. viihdekonsertteja, muotinäytöksiä, illanistujaisia, ravintolakonsertteja, teatteri/tanssi/sirkuselokuva- ja videonäytäntöjä (liveyleisölle jossain tilassa), jossa esiintyjät eivät ole toimijan omaa henkilökuntaa. 1. toimijan itsensä järjestämä muu toiminta (ei yleisötyö) 2. muiden järjestämä muu toiminta toimijan tiloissa (esim. tilavuokraus) 3. yhteistyönä toteutettu muu toiminta toimijan tiloissa tai muissa tiloissa (esim. xx:n konsertti)

  • Muu vähittäismyyjä

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Vähittäismyyjät, joille kirjat eivät ole pääasiallinen myyntiartikkeli. Esim. tavaratalot, kioskit

  • Muu verkkolähetys

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Muu orkesterin tuottama lähetys (verkossa), joka ei ole verkkokonsertti. Esim. haastattelut, yhden kappaleen pätkät konsertista tms.

  • Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki on tarkoitettu elokuva-alan kehittämiseen ja tukemaan yhteisöjen tai yhdistysten hankkeita, jotka monipuolistavat ja vahvistavat kotimaista elokuvakulttuuria ja elokuva-alaa.

  • Muut avustukset

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Avustukset säätiöiltä, rahastoilta ym. Muut avustukset kuin valtionosuus/valtionavustus, valtion toiminta-avustus tai kunnanavustus. Muihin avustuksiin kirjataan myös mm. valtiolta saadut muut avustukset kuin valtionosuus tai toiminta-avustus.

  • Muut henkilötyövuodet

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Muilla kuin kirjaston varoilla palkattu henkilökunta esim. työllisyysvaroin palkatut,
   siviilipalvelusta suorittavat, harjoittelijat tai koulutuksen esim. oppisopimuskoulutuksen työssäolojaksoa suorittavat. Myös projekteissa työskentelevät lasketaan tähän mukaan.

  • Muut käynnit museon tiloissa

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Muilla käynneillä tarkoitetaan käyntejä ulkopuolisten museon tiloissa järjestämiin tapahtumiin, seminaareihin, kokouksiin tai vastaanottoihin. Käynniksi ei lasketa museokaupan tai kahvilan asiakkaita. Näitä käyntejä ei lasketa mukaan kokonaiskäyntimääriin.

  • Muut käyttökustannukset

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Kaikki muut menot paitsi palkkausmenot sosiaalikustannuksineen; esim. tiedotus-, markkinointi-, matka- yms. kustannukset, eteispalvelut, kaupungin palvelukeskuksen ostopalvelut (ellei palkkojen osuutta pystytä erittelemään), sekä pienten investointien hankintakustannukset ym. 

  • Muut kulut, euroa

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Muut kulut saadaan, kun henkilöstökulut, tilakulut ja kirjastoaineistokulut vähennetään kokonaistoimintakuluista.

  • Muut omat tulot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esim. narikka, käsiohjelma, ravintolatoiminta, tilavuokratulo. Myös taiteelliseen ja taidelähtöiseen toimintaan liittyvät muut tulot, esim. yleisötyötulo, asiantuntijapalkkio

  • Muut toimintatulot

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Esimerkiksi nuotti- ja instrumenttilainaustulot, TV- ja radiointikorvaukset, käsiohjelmien myynti- ja ilmoitustulot, sponsoritulot.

  • Myydyt liput

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa myytyihin lippuihin lasketaan yksittäin myydyt liput sekä erilaiset sarjaliput, festivaalipassit ja muut vastaavat. Sarjalippujen ja festivaalipassien osalta myytyjen lippujen määrän ilmoittamisessa huomioidaan näiden lippujen myyntikerroin.

  • Myyntikerroin

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa myydyille lipuille lasketaan tietyissä tapauksissa myyntikerroin, jota käytetään laskettaessa sarjalippujen, festivaalipassien ja muiden vastaavien lippujen kokonaismäärää. Yksittäinen lippu, joka oikeuttaa pääsyyn yhteen yksittäiseen konserttiin, esitykseen tai vastaavaan, lasketaan aina yhtenä myytynä lippuna – sen kerroin on yksi. Sarjalipulla pääsee useaan maksulliseen esitykseen. Jos sillä pääsee esimerkiksi kymmeneen esitykseen, joihin kuhunkin on myytävänä myös yksittäisiä lippuja, lasketaan sarjalippu myytyjä lippuja laskettaessa kymmeneksi myydyksi lipuksi. Festivaalipassi on sarjalipunomainen lippu, jolla pääsee useaan tapahtumaan. Pääsääntöisesti tällainen passi lasketaan yhdeksi myydyksi lipuksi. Poikkeuksia: 1) Jos festivaalipassi on voimassa useamman päivän ajan, voi kertoimena myytyjä lippuja laskettaessa käyttää päivien lukumäärää. 2) Jos festivaalipassin oikeuttamiin kaikkiin yksittäisiin esityksiin voi myös ostaa yksittäisiä lippuja, voidaan festivaalipassi kertoa yksittäisten maksullisten tilaisuuksien lukumäärällä. Ja sama kääntäen: mikäli tapahtumaan ei myydä erillisiä lippuja eri esityksiin, vaan vain tapahtumakohtaista yleislippua, ei myytyjen yleislippujen määrää voida kertoa myydyissä lipuissa kyseisen tapahtuman esitysten määrällä.

  • Myyty lippu

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esittävän taiteen tapahtumaan/esitykseen myyty lippu.

 • Käsitteet: N

  • Näytelmäelokuva

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Näytelmäelokuva on fiktiivinen elokuva, joka on pääosin toteutettu ilman animaatiota.

  • Näyttelijä

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka esittää hahmoja ja rooleja elokuvassa. Näyttelijä tuo hahmot eloon käyttäen ilmaisuaan kehon, äänen ja tunteiden kautta.

  • Näyttelykorvaus

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Näyttelykorvaus on taideteosten julkisesta näyttämisestä taiteilijalle maksettava tekijänoikeuskorvaus. Julkisen näyttämisen ei tarvitse tapahtua museossa tai muussa näyttelytilassa, vaan kyseeseen voivat tulla myös muunlaiset tilat, kuten erilaiset tapahtumat, festivaalit tai ulkoilmanäyttelyt, joissa teos asetetaan julkisesti esille yleisöä varten. Kuvataiteilijoilla on lakisääteinen oikeus tekijänoikeuteen perustuvaan näyttelykorvaukseen, kun kyseessä on taiteilijan omistuksessa oleva teos. 

  • Näyttelyn avajaiset

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taidemuseot, taidegalleriat ja muut näyttelytoimijat järjestävät näyttelyn avautuessa avajaiset, joissa näyttelyn taiteilija on usein paikalla.

  • Näyttelypalkkio

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyn eteen tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset sekä näyttelyn viestintään, markkinointiin tai oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen.

  • Näyttelyt (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museotilastossa seurataan museoiden kyseisenä vuonna avattujen näyttelyiden lukumääriä. Tarkastelun kohteena ovat museoiden vaihtuvat näyttelyt, kiertonäyttelyt ja ulkomaille tuotetut näyttelyt. Tämän lisäksi tilastoidaan museoiden omien tilojen ulkopuolelle tuotetut näyttelyt.

  • Näyttelyvuokra, näyttelymaksu

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Galleriat voivat periä taiteilijoilta maksua vastikkeeksi näyttelyn järjestämisestä, tilavuokrasta tai muista kuluista.

  • Nukkeanimaatio / Stop motion

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Animaatiotekniikka, jossa luodaan liikkeen illuusio erilaisia nukkeja tai esineitä apuna käyttäen.

  • Nukketeatteri

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yksi Ilona-esitystietokannan sekä ohjelmistotilastojen päägenreistä. Teatteritaiteen muoto, jossa voidaan hyödyntää esim. nukkeja sekä erilaisia hahmoja, naamioita tai esineitä.

  • Nuortenkirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Sisällöstä riippumatta kirjat, joiden kirjastoluokitukseen liittyy N-tunnus, eivät kuitenkaan sarjakuvakirjat

  • Nykydokumentointi (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Nykydokumentoinnilla tarkoitetaan uuden aineiston keräämistä museokokoelmiin eri menetelmin (esim. valokuvat, esineet, haastattelut, videot). Dokumentoinnin kohteena on usein jokin nykypäivän ilmiö.

  • Nykymusiikki

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Nykymusiikiksi lasketaan tässä tapauksessa kaikki sellaiset teokset, joiden säveltäjä on ollut elossa tilastoitavana esitysvuonna, tai jotka on sävelletty 30 viimeisimmän vuoden aikana tilastointivuodesta katsottuna (esim. 1992-2022, 1993-2023). Mikäli säveltäjä on menehtynyt tilastoitavan vuoden aikana, hänet lasketaan tilastoitavana vuonna eläneeksi. 30 vuotta on pohjoismaissa käytetty rajaus nykymusiikin tilastoinnissa.

  • Nykytaide

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Nykytaide on oman aikamme taidetta, sitä mitä taiteilijat tekevät juuri nyt. Nykytaiteen alku sijoitetaan usein 1960-luvulle, vaikka käsitykset ajankohdasta vaihtelevatkin. Esimerkiksi Nykytaiteen museo Kiasma kerää kokoelmiinsa sellaisten taiteilijoiden teoksia, jotka ovat aloittaneet näyttelytoimintansa vuonna 1970 tai sen jälkeen.

 • Käsitteet: O

  • Ohjaaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, jolla on luova vastuu elokuvan visuaalisesta ja narratiivisesta toteutuksesta. Ohjaaja ohjaa näyttelijöitä ja muita tekijöitä elokuvan vision toteuttamiseksi.

  • Ohjelmatoimisto

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Ohjelmatoimistot välittävät artisteja ja bändejä erilaisiin tilaisuuksiin ja paikkoihin, kuten festivaaleille ja keikka- tai konserttipaikoille. Useimmat ohjelmatoimistot järjestävät myös itse elävän musiikin tapahtumia kuten keikkoja ja konsertteja, konserttikiertueita, festivaaleja tai risteilyjä. (Haarala, 2021, s. 3). Suomen suurin tapahtumajärjestäjä Live Nation Finland Oy toimii myös ohjelmatoimiston roolissa. Se järjestää muitakin kuin musiikkitapahtumia. Suomen suurin tanssilavatoimija on ohjelmatoimisto Gramofoni Oy, joka järjestää ohjelmaa noin 20:lle tanssilavalle. Monet levy-yhtiöt toimivat myös ohjelmatoimistoroolissa.  

  • Ohjelmistoluettelo

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Ohjelmistoluettelot sisältävät näytäntövuonna 20xx-xx (syksy-kevät) ohjelmistossa olleet teokset. Ohjelmistoluettelojen tietoa täydentää Ilona-esitystietokanta tekijätietoineen ja tilasto myydyistä lipuista. Esitystietokannan yksityiskohtaiset tiedot esityksistä perustuvat teattereiden käsiohjelmatietoihin sekä teattereiden toimittamiin myytyjen ja ilmaislippujen määriin.

  • Ohjelmistoluettelo (sirkustilasto)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Sirkustilaston liitteenä julkaistaan ohjelmistoluettelo, johon listataan tilastoidun kalenterivuoden aikana esitetyt sirkuksen näyttämöteokset

  • Ohjelmistosuosikki

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Ohjelmistotilastoissa ohjelmiston suosikkeja tarkastellaan eri näkökulmista: myytyjen lippujen määrä, esityskertojen määrä, tuotantojen määrä. Suosikkilistoja koostetaan myös erikseen mm. kotimaisista esityksistä, lasten- ja nuortenteatterista, dramatisoinneista, kotimaisista kirjailijoista.

  • Ohjelmistotilastot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Ohjelmistotilastot on laadittu näytäntökaudelta syksy-kevät, 1.8.20xx - 31.7.20xx .Ohjelmistotilastot on koottu teattereiden ilmoittamista omista esityksistä ja niihin myydyistä lipuista. Ilmaisesitykset ja näytöksiin myönnetyt täysin vapaat liput eivät ole mukana luvuissa. Myöskään teattereiden ostamia vierailijaesityksiä ei lukuihin sisälly. Tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten ja Suomen Kansallisoopperan lukuja ei ole otettu kaikissa taulukoissa ja kuvioissa mukaan. Ohjelmistotilastot kertovat ohjelmiston rakenteesta, jakautumasta erityyppisiin näytelmiin ja esitysmuotoihin, alkuperäisnäytelmien ja dramatisointien sekä muunlaisten teosten kantaesityksistä, teosten alkuperämaasta ja suosikkiteoksista.

  • Oikeudellinen muoto

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Oikeudellisella muodolla yksilöidään oikeushenkilön oikeudellinen asema. Oikeudellisen muodon luokitus perustuu kaupparekisterin yhtiömuotoihin ja verolainsäädännön vaatimuksiin. Yritysten ja yhteisöjen oikeudellinen muoto on tallennettu Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

  • Oikeushenkilö

   Lähde: Julkisen hallinnon yhteinen sanasto Päivitetty:

   Oikeushenkilö on yleensä henkilöiden, yhteisöjen tai pääomien yhteenliittymä. Oikeushenkilö on vakiintunut suomen kielen käsite, joka lähinnä vastaa EU Core Business "legal entity" -tietoelementtiä, jonka kuvaus on: "business that is legally registered". Oikeushenkilö on kuitenkin käsitteenä laajempi, koska se kattaa myös muut kuin varsinaiset elinkeinotoiminnan harjoittajat.

  • Oma kalusto

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotantoyhtiön omistama tai vuokraama kuvaus- ja äänityslaitteisto sekä muut tuotannossa tarvittavat välineet. Oma kalusto voi sisältää kamerat, mikrofonit, valaistuslaitteet ja muut tuotantoon tarvittavat välineet.

  • Oma tuotanto

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Teatterin/ryhmän/toimijan oma esittävän taiteen tuotanto. On paljon rajatapauksia, joiden kohdalla tulee aina erikseen pohtia, onko kyse omasta tuotannosta tai vierailuesityksestä.

  • Omarahoitus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Osuus elokuva- tai tv-tuotannon rahoituksesta, joka tulee elokuvan päätuottajalta tai tuotantoyhtiöltä.

  • Omat konsertit Suomessa

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Suosion jäsenorkesterin omalla kotipaikkakunnalla järjestämät konsertit.

  • Omat tulot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Pääsylipputulot, esityspalkkiotulot sekä muut omat tulot yhteensä.

  • Opastus (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Tilastossa opastuksiin lasketaan sekä yleisölle avoimet että tilatut opastukset, myös päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmien opastukset.

  • Oppilassoittaja

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Musiikkioppilaitoksen oppilas tai Sibelius-Akatemian opiskelija, joka on ollut tilapäisessä työsuhteessa orkesteriin.

  • Osatuottaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Päätuotantoyhtiön ulkopuolinen taho, joka osallistuu elokuvan rahoitukseen ja/tai tuotantoon.

 • Käsitteet: P

  • Pääsylipputulo

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Pääsylipputulot omiin ja vierailijoiden esityksiin myydyistä lipuista

  • Päätoiminen keikka- tai konserttipaikka

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Päätoimisiksi keikka- tai konserttipaikoiksi lasketaan sellaiset venuet, jotka ovat joko auki vain tapahtumien aikana tai joissa järjestetään vuosittain vähintään 100 keikkaa tai konserttia. Näitä on noin 40 prosenttia kaikista keikka- ja konserttipaikoista. 

  • Päätoiminen muusikko

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Päätoimisessa työsuhteessa orkesterissa työskentelevä muusikko.

  • Päätösesitys

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Esitys myönteisestä tai kielteisestä tukipäätöksestä sekä tukisumman määrästä, jonka tukiesittelijä laatii päätöskokousta varten elokuvasäätiön hallitukselle.

  • Päätuottaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Usean eri tuotantoyhtiön tai tuottajan yhteishankkeessa se henkilö tai tuotantoyhtiö, joka on pääasiallisessa vastuussa tuotannon toteutuksesta ja omistaa suurimman osuuden sen oikeuksista.

  • Paikallislainat yhteensä

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Paikallislainoiksi lasketaan suoraan asiakkaille omista kokoelmista annetut lainat ja niiden uusinnat. Paikallislainoihin eivät sisälly kaukolainat.

  • Paikallismuseo

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Paikallismuseoilla tarkoitetaan pääosin vapaaehtoisvoimin tai sivutoimisesti ylläpidettyjä kotiseutumuseoita, erikoismuseoita ja muita museoita.

  • Painettu kirja

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   10 prosentin arvonlisäverolla myydyt painetut kustannustuotteet

  • Palkkasumma

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

  • Palkkatilastot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   TINFO tuottaa Tilastokeskukselle tilastokäyttöön valtionosuusteattereiden vakinaisen henkilökunnan palkkatilastot keskinäisen sopimuksen mukaisesti (tiedonantovelvollisuus tilastolaki (280/2004) 14 ja 15 §, tilastolaki (280/2004 muut. 361/2013). Palkkatilastoissa ovat mukana kaikki vos-toimijat ja Suomen Kansallisteatteri. Keskiansioissa on pohjana säännöllisen työajan kuukausiansio, johon sisältyvät iltatyölisät, lauantai-illan korvaukset, yötyölisät, sunnuntaikorvaukset, esityslisät ja mahdolliset muut lisät (mm. vanhan esityskorvausjärjestelmän
   lisät, muut järjestelyerät) sekä luontaisetujen raha-arvo marraskuussa tilastointivuonna. Tilastoinnissa käytettävään säännöllisen työajan kuukausiansioon eivät sisälly lomarahat tai kertaluonteiset palkkaerät.

  • Perinteinen, kiertävä sirkus

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Perinteinen yksittäisistä numeroista koostuva sirkusesityskokonaisuus, joka kiertää paikkakunnalta toiselle teltalla

  • Poistot yhteensä (kpl)

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Poistoihin lasketaan sekä aktiivipoistot että kadonneina poistetut. Poistot tilastoidaan fyysisinä yksiköinä – esim. kielikurssi- tai äänikirjapaketti, useamman cd-levyn kotelo tai diakuvakotelo lasketaan yhdeksi aineistoyksiköksi.
   2022 alkaen kirjastot eivät enää itse laske ja ilmoita poistojen määrää, vaan poistot lasketaan kaavalla: Poistot (kpl) = Edellisvuoden kokoelmat (kpl) - (tilastovuoden kokoelmat kpl – tilastovuoden hankinnat kpl)

  • Pokkari

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Pehmeäkantiset euroformaattiset (110 x 178 mm) kirjat ja ns. jättipokkarit

  • Popmusiikin teosvienti

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Sisältää suomalaisten musiikintekijöiden kansainvälisesti julkaistut popkappaleet, joiden esittäjänä ovat ulkomaiset esiintyjät.

  • Populaari-, folk- tai jazzfestivaali

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Populaari-, folk- tai jazzfestivaalilla tarkoitetaan elävän musiikin tapahtumaa, joka järjestetään tietyllä paikkakunnalla, joka on aikaan sidottu ja jota kutsutaan festivaaliksi. Se on yleensä vuosittain toistuva tai toistuvaksi tarkoitettu, yleisölle avoin (pääsymaksulla tai ilmaiseksi) ja siellä on vähintään kolme esiintyjää, jotka esittävät populaari-, folk- tai jazzmusiikkia (so. muuta kuin klassista musiikkia). Yksi yhtye lasketaan yhdeksi esiintyjäksi. Populaari-, folk- tai jazzmusiikkifestivaaleiksi on laskettu myös ne monitaidefestivaalit, kortteli- ja kyläjuhlat ja muut festivaalit, joiden ohjelmatarjonnassa on vähintään kolme populaari-, folk- tai jazzmusiikkia esittävää esiintyjää. 

  • Proosa

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kirjastoluokkiin 84–85.2 luokitellut kirjat, joita kustantaja ei ole luokitellut lastenkirjoiksi tai nuortenkirjoiksi

  • Puhenäytelmä

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yksi Ilona-esitystietokannan sekä ohjelmistotilastojen päägenreistä. Näytelmä, jossa juonta kuljetetaan puheen kautta. Klassikot, uudet kotimaiset puhenäytelmät, näytelmäkäsikirjoitus tai dramatisointi taustalla.Puhenäytelmän alagenrejä: draama, monologi, farssi, komedia. 

  • Pukusuunnittelija

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka vastaa elokuvan hahmojen pukeutumisesta ja vaatetuksesta. Pukusuunnittelija auttaa luomaan hahmojen persoonallisuuden ja visuaalisen tyylin tarinan vaatimusten mukaisesti.

 • Käsitteet: R

  • Rahoituslain ulkopuolinen teatteritoimija

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Toimijoiden ryhmittely lain ulkopuolisten teatteritoimijoiden tilastoinnissa: Rahoituslain ulkopuoliset teatteritoimijat on tilastoitu kahtena eri ryhmänä: Valtion toiminta-avusta (teatteritaiteen toiminta-avustus) tilastointivuonna saaneet ja ilman valtion toiminta-avusta toimineet ryhmät. Tilastoinnin kohteena ovat yhteisöjen ja työryhmien toiminta, yksittäisten taiteilijoiden työt eivät ole tilastoinnin piirissä.

  • Rahoitussuunnitelma

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Dokumentti, joka esittää yksityiskohtaisesti elokuvan rahoituksen tarpeet, mahdolliset rahoituslähteet ja taloudellisen suunnitelman.

  • Rajoitettu ensi-ilta

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Kaupalliseen levitykseen hyvin rajatusti joko ajallisesti ja/tai maantieteellisesti tuotu elokuva.

  • Rakennettu ympäristö

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Ympäristön osa, jota ihminen on rakentamalla muokannut. Rakennusten lisäksi rakennettuun ympäristöön kuuluvat esimerkiksi tiet, sillat, rautatiet, kanavat, padot, puistot ja puutarhat.

  • Rekisteröidyt Kaikukortit

   Lähde: Kulttuuria kaikille -palvelu Päivitetty:

   Kaikukortin jakaja rekisteröi asiakkalleen antamansa Kaikukortin ja tallentaa asiakkaasta Kaikukortti-rekisteriin eli Kaikukantaan joitain taustatietoja, joista asiakasta ei kuitenkaan voi tunnistaa.

  • Runko-orkesteri

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Täysimittaista sinfoniaorkesteria pienempi orkesteri, jonka kokoa kasvatetaan hyvin usein tilapäisillä muusikoilla tiettyjen teosten esittämiseksi.

  • Runot ja näytelmät

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kirjastoluokkiin 80–83 luokitellut kirjat, joita kustantaja ei ole luokitellut lastenkirjoiksi tai nuortenkirjoiksi

  • Ryhmät ja pienteatterit

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vos-toimijoiden ryhmittely tilastoinnissa: Ryhmittelyn perustana on myönnettyjen henkilötyövuosien määrä sinä vuonna, kun teatteri on tullut osaksi vos-järjestelmää. Tilastojen eri ryhmien ja aikasarjojen vertailtavuuden vuoksi kategoriat on säilytetty muuttumattomina. Ryhmät ja pienteatterit - korkeintaan 20 henkilötyövuotta.

  • Rytmimusiikki

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Muu kuin klassinen musiikki. Esim. jazz, folk, rap/hip-hop, blues, elektroninen tanssimusiikki (EDM), populaarimusiikki.

 • Käsitteet: S

  • Saadut kaukolainat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Saadut kaukolainat ovat muilta kirjastoilta (eri hallinnon alaisilta) saadut lainat tai niiden sijasta saadut kopiot. Saatuja kaukolainoja ei enää tilastoida valtakunnallisiin kirjastotilastoihin 2022 alkaen.

  • Säännöllisen työajan ansio

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Säännöllisen työajan ansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta
   - peruspalkka
   - tehtävän, ammattitaidon, palvelusvuosien yms. perusteella maksettavat lisät
   - työpaikan sijainnin ja olosuhteiden perusteella maksettavat lisät
   - työaikalisät
   - toimihenkilöiden tulos- ja suoritusperusteinen palkanosa, työntekijöiden suoritusperusteiset ansiot
   - luontoisetujen verotusarvo
   - (palkkarakennetilastossa lisäksi ei- tehdyltä työajalta maksettu palkka).

   Säännöllisen työajan ansio ei sisällä kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.

  • Sähkökirja

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Digitaalista kirja, joka koostuu pääosin luettavasta tekstistä ja kuvasisällöstä.

  • Sarjakuvat

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kaikki kirjastoluokkaan 85.3 kuuluvat sarjakuvakirjat

  • Sarjalippu

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa tämä on lippu, jolla pääsee useaan maksulliseen esitykseen. Jos sillä pääsee esimerkiksi kymmeneen esitykseen, joihin kuhunkin on myytävänä myös yksittäisiä lippuja, lasketaan sarjalippu myytyjä lippuja laskettaessa kymmeneksi myydyksi lipuksi.

  • Säveltäjä

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka luo alkuperäistä musiikkia elokuvaan. Säveltäjä työskentelee yhteistyössä ohjaajan kanssa musiikin tunnelman ja tyylin määrittämiseksi ja luo sävellykset, jotka sopivat elokuvan tarinaan ja visuaaliseen ilmaisuun.

  • Screening

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Screening on tapahtuma tai näytös, joka tarkoittaa videotaideteoksen tai elokuvan esittämistä.

  • Second unit kuvaus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvan kuvaus, joka toteutetaan erillisellä kuvausryhmällä ensisijaisen kuvausryhmän rinnalla. 2nd unit -kuvaus voi sisältää maisemakuvauksia, toimintakohtauksia tai muita erikoiskuvauksia.

  • Seurantalo

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Tila tai rakennus, joka on tarkoitettu yhteisölliseen toimintaan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Seurantalot ovat usein paikallisyhteisöjen omistamia ja hallinnoimia tiloja. Seurantaloilla voi olla myös rakennushistoriallista arvoa.

  • Seutukirjasto

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Seutukirjasto on useamman kunnan ja kunnankirjaston muodostama yhteinen kirjastolaitos, jolla on yhteinen hallinto. Yleensä yhdelle kunnalle on sopimuksin annettu muiden seutukirjastoon kuuluvien kuntien kirjastopalvelut järjestettäväksi.

  • Seutukunnat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Tietokannassa ovat mukana kaikki Manner-Suomen seutukunnat.

  • Sinfoniaorkesteri

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Täysimittainen sinfoniaorkesteri, jonka yleisin esityskokoonpano muodostuu pääasiallisesti päätoimisista muusikoista.

  • Sirkusryhmät ja sirkuskeskus

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vos-toimija tai vapaan kentän toimija/rahoituslain ulkopuolinen toimija.

  • Sitoumuskirja / Letter of Commitment (LOC)

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuvasäätiö voi sitoutua elokuvahankkeen rahoittamiseen tietyin ehdoin ja aikarajan puitteissa, myöntämällä sitoumuskirjeen ennen varsinaisen myönteisen tukipäätöksen tekemistä.

  • Slate-kehittämistuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki, joka on tarkoitettu useamman elokuva- tai tv-tuotannon samanaikaiseen kehittelyyn ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Kehittelyvaihe voi sisältää esim. käsikirjoituksen muokkaamista, kuvausvaiheen suunnittelua tai rahoituksen keräämistä.

  • Sponsoreille annetut liput

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa näiden lippujen arvo on festivaaleilla usein osa yhteistyövastiketta, jolloin ne voidaan laskea mukaan myydyiksi lipuiksi.

  • Striimattu esitys/tallenne

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vain kokonaiset näytelmät/esitykset/teokset tilastoidaan striimattuihin esityksiin, muunlaiset nettilähetykset/podcastit/ keskustelutilaisuudet/tempaukset kuuluvat yleisötyöhön tai muuhun toimintaan.

  • Suomalainen säveltäjä

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Säveltäjä, jonka kansallisuus tai vakituinen asuinpaikka on Suomi.

  • Suomalainen teos

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Teos, jonka on säveltänyt (tai jonka säveltämiseen on osallistunut myös) kansallisuudeltaan suomalainen säveltäjä, tai säveltäjä, jonka vakituinen asuinpaikka on Suomi. Yhteisteosten vuoksi tulokset voivat olla myös desimaalilukuja.

  • Suoramyynti

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kustantajan myynti suoraan kuluttajalle

  • Suoratoistopalvelu

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Palvelu, jossa musiikkia tai audiovisuaalista sisältöä siirretään ja toistetaan samanaikaisesti.

  • Suuralueet

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Tietokannassa ovat mukana kaikki Manner-Suomen suuralueet:
   • Etelä-Suomi
   • Länsi-Suomi
   • Itä-Suomi
   • Pohjois-Suomi
   Suuraluejako muuttui olennaisesti vuoden 2003 alusta lukien, joten vuoden 2003 tiedot eivät ole enää vertailukelpoisia vuosien 1999-2002 tietojen kanssa. Vuosina 1999-2002 suuralueet olivat Uusimaa, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Väli-Suomi ja Pohjois-Suomi.

  • Suuret teatterit

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vos-toimijoiden ryhmittely tilastoinnissa: Ryhmittelyn perustana on myönnettyjen henkilötyövuosien määrä sinä vuonna, kun teatteri on tullut osaksi vos-järjestelmää. Tilastojen eri ryhmien ja aikasarjojen vertailtavuuden vuoksi kategoriat on säilytetty muuttumattomina. Suuret teatterit - yli 70 henkilötyövuotta.

  • Synkronointi

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Musiikin liittäminen audiovisuaalisiin tuotteisiin, esimerkiksi elokuviin tai peleihin.

  • Synopsis

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Lyhyt tiivistelmä elokuvan juonesta ja keskeisistä tapahtumista. Synopsis antaa yleiskuvan elokuvan sisällöstä, ja se voi toimia esittelymateriaalina tuotannon kehitysvaiheessa tai markkinoinnin välineenä.

 • Käsitteet: T

  • Taidegalleria, galleria

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taidegallerialla tarkoitetaan elossa olevien ammattitaiteilijoiden tekemää kuva- ja nykytaidetta esittävää tilaa tai toimijaa, jonka tehtävänä on tuottaa säännöllistä, vaihtuvaa näyttelytoimintaa. Pääsääntöisesti gallerioihin on vapaa pääsy. Usein taidegallerian toimintaan sisältyy myös teosmyyntiä sekä muiden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä. Taidegallerioita ylläpitävät niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin organisaatiot. 

  • Taidelainaamo

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taidelainaamo on paikka, josta voi ostaa ja lainata kuvataidetta kuukausimaksua vastaan. Jos lainatun teoksen haluaa lunastaa itselleen, kuukausimaksuja maksetaan teoksen hinnan verran. Jos teoksen palauttaa, kuukausimaksuja ei saa takaisin, vaan ne toimivat teosvuokrana.

  • Taidemessut

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taidemessut ovat määrätyn ajan avoinna olevia myyntitapahtumia, joiden kautta myydään taideteoksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Useimmiten taidemessujen myyjiä ovat galleriat, jotka välittävät edustamiensa taiteilijoiden teoksia ostajille. 

  • Taidemuseo, taidemuseokohde

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta ja joilla on oma taidekokoelma. Taidemuseoon voi olla maksullinen tai vapaa sisäänpääsy. Museot voivat olla yksityisessä tai julkisessa omistuksessa. Taidemuseokohde voi kuulua isompaan museoyksikköön. Suomessa toimi vuonna 2022 yhteensä 67 Museotilastoon kuuluvaa taidemuseokohdetta. 

  • Taidemyynti

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Useimmat taidegalleriat harjoittavat taiteen myyntiä, joka voi kohdistua sekä yksittäiselle kuluttajalle että esimerkiksi yksityiselle kokoelmalle tai taidemuseolle. Myynti voi tapahtua esillä olevasta näyttelystä tai sen ulkopuolelta. Taiteilijat harjoittavat teosmyyntiä myös suoraan itse.

  • Taidenäyttely

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taidenäyttelyssä esitellään yhden tai useamman kuvataiteilijan teoksia yleisölle. Näyttely voi olla yksityisnäyttely tai ryhmänäyttely, jossa esitetään useamman taiteilijan teoksia.

  • Taiteellinen henkilöstö

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Henkilötyövuosien jakautuminen ammattiryhmittäin kertoo henkilöstön rakenteesta sekä toimintarakenteesta. Tilastoissa henkilöstöä tarkastellaan taiteellisen, teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan ja johtajien kokonaisuutena.

  • Taiteellinen partneri

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Orkesteriin taiteellinen yhteistyökumppani, joka vaikuttaa usein ohjelmavalintoihin.

  • Taiteen perusopetus

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide) opetusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja siitä säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja asetuksessa.

  • Taiteilijaresidenssi

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taiteilijaresidenssit ovat toimijoita, jotka tarjoavat väliaikaisia asuin- ja työskentelytiloja kuvataiteilijoiden käyttöön. Residenssiin voi sisältyä työ- tai asuintila, tai molemmat. Usein residenssiin sisältyy myös muuta ohjelmaa, kuten verkostoitumista. Residenssin kesto voi vaihdella päivistä kuukausiin.

  • Taiteilijavetoinen galleria

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Taiteilijavetoinen galleria tarkoittaa yksittäisten taiteilijoiden tai taiteilijoiden muodostaman yhdistyksen ylläpitämää galleriaa.

  • Talonrakennuksen arkkitehdit

   Lähde: Archinfo Päivitetty:

   Suunnittelevat liike-, teollisuus-, laitos- ja asuinrakennuksia ja vapaa-ajan rakennuksia ja suunnittelevat ja valvovat rakennusprojekteja ja -hankkeita.

  • Taloudellisuus

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Taloudellisuus = henkilöstökulut + aineistokulut jaettuna fyysiset kirjastokäynnit +
   kokonaislainaus – huom! Taloudellisuus on sitä parempi, mitä pienempi arvo sillä on.

  • Taloustilastot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Taloustilastot sisältävät tietoa toimijoiden tuloista ja menoista. Tulot muodostuvat valtionavustuksesta, kunnanavustuksesta, omista tuloista sekä muista avustuksista. Toimijoiden menoja tarkastellaan henkilöstö-, kiinteistö- ja toimintamenoina.

  • Tanssin aluekeskus

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tanssin aluekeskukset kehittävät tanssikenttää alueellisesti järjestämällä esimerkiksi esitystoimintaa, työpajoja ja koulutusta

  • Tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vos-toimija tai vapaan kentän toimija/rahoituslain ulkopuolinen toimija.

  • Tanssiteos

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yksi Ilona-esitystietokannan sekä ohjelmistotilastojen päägenreistä. Tanssiteoksen alagenrejä: baletti, nykytanssi, tanssinäytelmä (vanha termi).

  • Tapahtuma

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Tapahtuma on aikaan ja tilaan sidottu suunniteltu ja tavoitteellinen tilaisuus, joka on suunnattu joillekuille, joiden arkirutiinien ulkopuolella tapahtuma on. Tapahtuma voi olla kertaluonteinen tai toistuva, ja se voi tapahtua joko fyysisessä tai virtuaalisessa tilassa. (Kuusisto & Sahlstedt, 2021, s. 14)

  • Tapahtuma

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa tapahtuma on tuotannollinen kokonaisuus. Esimerkkejä: 1) Rock- tai folkfestivaalilla yksi tapahtumapäivä, johon pääsee yhdellä lipulla. Tämän tyyppisessä ”tapahtumassa” taas ”esityksiä” on niin monta kuin on erillistä konserttia tai muuta sellaista. 2)Taiteiden yö -tyyppinen kokonaisuus on yksi ”tapahtuma”, jonka alla on kymmeniä ”esityksiä”. 3) Oopperafestivaalilla yksi oopperatuotanto on yksi tapahtuma, joka voidaan esittää useita kertoja.

  • Tapahtumajärjestäjä

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Tapahtumajärjestäjä suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia, ja se käyttää toiminnassaan laajaa yhteistyöverkostoa. Tapahtumajärjestäjä voi vuokrata tapahtumatiloja muilta alan toimijoilta, vuokrata työvoimaa tai ostaa palveluja (mm. lipunmyyntipalvelut, tapahtumarakentaminen, turvallisuus, ravintolapalvelut, konseptointi ja markkinointi, digitaaliset palvelut jne.), kiinnittää artisteja esiintymään tapahtumassa jne.

  • Tapahtumat

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kirjaston järjestämien tapahtumien ja näyttelyiden määrä tilastointivuonna. Kirjaston
   järjestämiin tapahtumiin ja näyttelyihin lasketaan mukaan myös yhdessä jonkun
   ulkopuolisen tahon kanssa järjestetyt tapahtumat ja näyttelyt. Tapahtuman tai näyttelyn ei tarvitse sijoittua kirjaston tilaan. Jos kirjasto ei ole osallistunut kirjaston tiloihin sijoittuvan tapahtuman tai näyttelyn järjestämiseen, sitä ei lasketa mukaan.

  • Täyttöaste

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Salien täyttöprosentit on laskettu näytelmittäin/esityksittäin ilmoitettujen käytössä olleiden istuinmäärien mukaan. Täyttöaste on kussakin salissa, koko talossa ja myös yhteenvedoissa myytyjen lippujen osuus myynnissä olleisiin istuinmääriin verrattuna. Esimerkiksi näytelmän/esityksen luonteen vuoksi rajoitettu istuinmäärä ei siten vaikuta alentavasti täyttöprosenttiin.

  • Tekijänoikeus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Lailliset oikeudet, jotka suojavat luovan työn tekijöiden ja tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia heidän luomiinsa teoksiin. Elokuvassa tekijänoikeus voi koskea esimerkiksi käsikirjoitusta, ohjausta, musiikkia, lavastusta ja muita teoksen osia.

  • Tekijänoikeustulot

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Teosten ja äänitteiden käytöstä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset. 

  • Tekninen henkilöstö

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Henkilötyövuosien jakautuminen ammattiryhmittäin kertoo henkilöstön rakenteesta sekä toimintarakenteesta. Tilastoissa henkilöstöä tarkastellaan taiteellisen, teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan ja johtajien kokonaisuutena.

  • Teosmyyntiprovisio

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Teosmyyntiprovisio on gallerian perimä osuus taiteilijan teosmyynnistä galleriassa tai taidemessuilla.

  • Teosvälitystapahtuma

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Teosvälitystapahtuma on taiteen myyntitapahtuma, joita Suomessa järjestävät erityisesti taiteilijayhdistykset.

  • Tietokirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kirjastoluokkiin 0–7, 86–89 ja 9 luokitellut kirjat, joita ei ole luokiteltu lasten tai nuorten kirjoiksi. 10 prosentin arvonlisäverolla myydyt kartat, kalenterit, nuotit ja nuottikokoelmat sekä vieraskirjat, ystäväkirjat, sauna- ja kesämökkikirjat sekä muut vastaavat julkaisut.

  • Tilakustannukset

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Tilakuluihin sisällytetään kaikki kirjaston käytössä olevien tilojen vuokra-, kunnossapito- ja huoltokulut (myös kirjaston oman kiinteistö- ja siivoushenkilökunnan palkat ja palkkiot, lämmitys, valaistus, vesi- ja jätevesimaksut) (ISO 2789:2006(E);6.5.1.5). Muut mahdolliset tilakulut (esim. kunnan hallinnon vyörytetyt tilakustannukset) ovat muissa kuluissa.

  • Tilapäinen henkilötyövuosi

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tilapäiset henkilötyövuodet on laskettu jakamalla tilapäisten palkkojen summa tällä vakinaisen henkilöstön keskipalkalla. Tilapäiset henkilötyövuodet kuvaavat siten ”henkilöstömäärää”, jota tilapäisillä palkoilla olisi ylläpidetty koko vuoden päätoimisesti teatterin keskipalkan mukaan. Tilapäisissä henkilötyövuosissa ovat siten mukana myös vierailijat ja koko osa-aikainen henkilöstö.

  • Tilapäinen muusikko

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Tilapäisessä työsuhteessa orkesterissa työskentelevä muusikko.

  • Tilastollinen kuntaryhmitys

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Tilastollisia kuntaryhmityksiä on kolme:
   • kaupunkimaiset kunnat
   • maaseutumaiset kunnat
   • taajaan asutut kunnat

  • Tilastovuosi

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Kalenterivuosi, jota kerätty tilastoaineisto kuvaa. Tilaston julkaisu voi tapahtua kuukausia tai vuosia tilastovuoden päättymisestä.

  • Tilausnäytös

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tilausnäytös on esitys, jossa esitystilan kaikki katsomopaikat on myyty, eikä muulla yleisöllä sen vuoksi ole mahdollisuutta ostaa siihen lippuja. Esitystä, johon on avoin lipunmyynti tai vapaa pääsy, ei lueta tilausnäytökseksi. Tilausnäytöksen katsojat voidaan merkitä tilastoon katsomokapasiteetin mukaan. Muiden esitysten katsojat merkitään aina todellisen yleisömäärän, ei katsomokapasiteetin mukaan.

  • Toimialaluokitus (TOL)

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Toimialaluokka kertoo millaista taloudellista toimintaa yritys tai organisaatio pääasaillisesti harjoittaa. Luokitus on EU-tasolla yhtenevä 4-numerotasolla (NACE). Tarkin 5-nrotaso on kansallisia tietotarpeita varten.

  • Toimija

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tilastoitu esittävän taiteen teatteri, ryhmä, yhteisö, työryhmä, muu toimija. Ei kuitenkaan yksittäinen taiteilija.

  • Toimija (sirkus & tanssi)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   ks. yllä. Toimija voi olla myös yksittäinen taiteilija, esim. itsenäinen koreografi tai sooloartisti

  • Toimintakulut kuluvan vuoden talousarviossa, euroa

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Toimintakulut kuluvana vuonna ilmoitetaan hyväksytyn talousarvion mukaisina samoin perustein kuin edellä.

  • Toimintakulut tilastointivuonna, euroa

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Vuosien 1999-2001 toimintakulut sisältävät arvonlisäveron. Vuodesta 2002 alkaen
   toimintakulut eivät sisällä arvonlisäveroa.
   Kirjaston kokonaistoimintakulut ilmoitetaan bruttokuluina tilastointivuonna hyväksyttyjen talousarviopäätösten mukaisesti (henkilöstökulut, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrakulut sekä muut kulut). Mikäli vastausajankohtana on käytettävissä tilinpäätöstiedot tai hyväksyttyä talousarviota tarkemmat tiedot, käytetään näitä tietoja.
   Toimintatuottoja, valtionosuuksia ja -avustuksia ei vähennetä toimintakuluista.
   Toimintakuluista vähennetään myyntituotot muilta kunnilta tai hallintokunnilta silloin, kun kunta myy kirjastopalveluja toiselle kunnalle tai hallintokunnalle, esim. kirjastoautotoiminta tai oppilaitoskirjastopalvelut. Vastaavasti edellä mainitun palvelun ostokulut tulee olla palveluja ostavan yleisen kirjaston talousarviossa.
   Jos kirjaston toimintakuluja on budjetoitu muualle kuin kirjaston tileille, nämä kulut tulee sisällyttää kokonaiskuluihin.

  • Toimintamenot

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Teattereiden menoja tarkastellaan henkilöstö-, kiinteistö- ja toimintamenoina. Toimintamenoihin sisältyvät esitysten tuotantokulujen lisäksi matka- ja päivärahat, markkinointikulut sekä muut muuttuvat kulut.

  • Toisen asteen kirjastoammatilliset

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Kirjastoammatilliset 2. asteen henkilötyövuodet tilastoidaan seuraavin perustein:
   1) ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot;
   2) tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

  • Triennaali

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Triennaali on joka kolmas vuosi järjestettävä näyttelytapahtuma.

  • Tuen osuus pääsylippua kohden (taloustilastot)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Julkisen tuen osuus pääsylippua kohden on yhteydessä myytyjen pääsylippujen määrään. Mitä enemmän toimija myy pääsylippuja, sitä pienemmäksi muodostuu julkisen tuen osuus. Vastaavasti pienenevät pääsylipputulot nostavat julkisen avustuksen osuutta pääsylippua kohden. Julkisissa avustuksissa myytyä pääsylippua kohti on suuria toimijakohtaisia eroja

  • Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki on tarkoitettu elokuvan kuvailutulkkauksesta ja tekstityksestä heikkokuuloisille aiheutuneisiin kustannuksiin.

  • Tukiesittelijä

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka vastaa tukihakemusten arvioinnista ja vertailusta ja tekee tukipäätösesityksen elokuvasäätiön hallitukselle.

  • Tukihakemus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Hakemus, joka lähetetään Suomen elokuvasäätiölle elokuvatuotannon tai muun elokuvakulttuurin toiminnan taloudellisen tuen saamiseksi.

  • Tukikategoria

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Suomen elokuvasäätiön tukimuodot on jaoteltu tukikategorioihin sen perusteella, mihin elokuva-alan toimintaan ne on suunnattu. Esim. tuotannon tuet, kansainvälisen toiminnan tuet.

  • Tukimuoto

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Suomen elokuvasäätiö tarjoaa erilaisia tukimuotoja elokuvien tuotantoon, levitykseen, esitykseen ja markkinointiin.

  • Tukiopas

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Ohjeisto, jonka elokuvasäätiö on laatinut elokuva-alan ammattilaisille ja hakijoille. Tukiopas sisältää yksityiskohtaista tietoa ja ohjeita elokuvasäätiön tarjoamista tukimuodoista.

  • Tukipäätös

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Myönteinen tai kielteinen päätös koskien tukihakemusta.

  • Tukipäätöskokous

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tapahtuma, jossa elokuvasäätiön hallitus kokoontuu kuulemaan tukiesittelijöiden päätösesitykset.

  • Tukisopimus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Sopimus, joka tehdään elokuvasäätiön myöntämästä tuesta joidenkin tukimuotojen osalta (mm. tuotantotuki). Sopimuksessa määritellään tuen käytön ehdot ja velvoitteet.

  • Tukkuliike

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kirjoja tukkumyyntiin tarjoavat toimijat ja logistiikkapalvelut

  • Tunnusluku

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Tilastollinen luku tai mittari, joka kuvaa tietyn lukujoukon ominaisuutta (esim vaihtelua, suuruutta, määrää jne). Tunnusluvun tarkoitus on auttaa tulkitsemaan ja analysoimaan tilasto- tai tutkimusaineistoa.

  • Tuotanto

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Tilastointikauden aikana toimijan ohjelmistossa ollut esitys/teos on yksi tuotanto. Teosta on siis esitetty ainakin yhden kerran. Tuotanto on voinut saada ensi-iltansa/kantaesityksensä jo aikaisempina vuosina tai tilastointikauden aikana.

  • Tuotantosuunnitelma

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Dokumentti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti elokuvan tuotannon eri työvaiheet, aikataulun, budjetin ja resurssit.

  • Tuotantotuki

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuki, joka on tarkoitettu elokuva- ja tv-tuotantojen valmistamiseen.

  • Tuotantotuki 50/50

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotantotuki elokuvalle, jonka rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on vahvistunut. Tukimuodon tarkoitus on nopeuttaa suuren yleisöpotentiaalin omaavien elokuvien tukipäätösprosessia.

  • Tuotantoyhtiö

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Elokuva-alan yritys, joka vastaa elokuva- tai tv-tuotannon toteuttamisesta. Se kehittelee projekteja, kerää rahoituksen, kasaa työryhmät ja vastaa tuotantoprosessin käytännön toimenpiteistä.

  • Tuottaja

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö tai organisaatio, joka vastaa elokuvan taloudellisesta ja käytännön toteutuksesta. Tuottaja vastaa projektin organisoinnista, rahoituksen hankkimisesta, tiimin kokoamisesta ja tuotannon valvonnasta.

  • Työpaja (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museoiden työpajat ovat yleisölle suunnattua ja ohjattua monimuotoista toimintaa. Työpajojen toteutustavat ja menetelmät vaihtelevat eri museoissa, tyypillisesti ne ovat osa pedagogista toimintaa ja yleisötyötä.

  • Työryhmä

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Ryhmä taiteilijoita tai muita taiteen ammattilaisia, jota hakevat hankeavustusta apurahaa taiteellisen tai kulttuurisen projektin toteuttamiseen.

  • Työssäkäyntitilasto

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Työssäkäyntitilasto on Tilastokeskuksen tuottama vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin.

 • Käsitteet: U

  • Ulkomainen teos

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Teoksen kirjailija/käsikirjoittaja on ulkomainen.

  • Uusi nimike

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Ensimmäisen kerran tilastointivuonna julkaistu teos. Sisällöltään merkittävästi poikkeava versio lasketaan erilliseksi nimikkeeksi (esim. selkomukautus)

 • Käsitteet: V

  • Vähemmistöyhteistuotanto

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotanto, jonka päärahoitus tulee ulkomaisilta yhtiöiltä. Hankkeessa on kuitenkin mukana aina myös suomalainen tuotantoyhtiö ja tekijöitä Suomesta.

  • Vakinainen henkilötyövuosi

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vakinaiset henkilötyövuodet sisältävät kunkin teatterin päätoimisen vakinaisen henkilöstön. Päätoimisia ovat työntekijät, jotka työskentelevät yli 30 tuntia viikossa. Näiden henkilöiden lukumäärä on laskettu kunakin kuukautena erikseen, saadut henkilöstömäärät on laskettu yhteen koko vuoden ajalta ja jaettu 12:lla. Täyttämättömiä vakansseja ja palkattomia toimenvapauksia ei ole laskettu henkilöstömääriin. Näin saadulla vakinaisten henkilötyövuosien määrällä on jaettu laskelmassa olevien työntekijöiden yhteiset vuosipalkat ja saatu vakinaisen päätoimisen henkilöstön keskimääräinen vuosipalkka.

  • Valtakunnallinen kehittämistehtävä

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Yleisten kirjastojen toiminnan tasapuoliseksi tukemiseksi valtakunnallisella kehittämistehtävällä toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Yhteisten palvelujen toteuttamisessa kehittämistehtävää tulee hoitaa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja muiden kirjastojen kanssa.

  • Valtakunnallinen vastuumuseo

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Valtakunnalliset vastuumuseot ovat valtakunnallisia asiantuntijoita kukin omalla erikoisalallaan. Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävät määritellään Museolaissa (314/2019).

  • Valtionavustus

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan jotakin yhteiskunnallisesti tarpeellista toimintaa tai hanketta. Elokuvasäätiön toimintaan ja tuenjakoon myönnetetyt varat ovat valtionapua.

  • Valtionavustus

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Harkinnanvarainen julkinen rahoitus, joka myönnetään valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista muulle kuin valtion virastolle tai laitokselle ilman välitöntä vastiketta

  • Valtionosuus

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Valtion rahoitusmuoto kunnan tai muun toimijan toimintaan. Kulttuurihallinnon alalla valtionosuuksia voidaan myöntää museoiden ja esittävän taiteen toimintayksiköiden. Myös taiteenperustopetusta antavat oppilaitokset voivat saada valtionosuutta. Rahoituksen määrä perustuu laskennalliseen henkilötyövuoden yksikköhintaan.

  • Valtionosuus, valtionavustus

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Valtion myöntämä lakisääteinen valtionosuus (VOS-toimijoille) tai toiminta-avustus muille toimijoille.

  • Valtionosuus/valtionavustus

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Valtion myöntämä valtionosuus (vos-toimijoille) tai toiminta-avustus muille toimijoille.

  • Vapaalippu

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa vapaalippuja ovat perinteisten pressi- kutsuvieras- ja taiteilijalippujen lisäksi esimerkiksi alle 18-vuotiaiden ilmainen sisäänpääsy tai erilaiset sosiaalisin perustein myönnetyt ilmaisliput.

  • Venue

   Lähde: LiveFIN Päivitetty:

   Ks. keikka- tai konserttipaikka

  • Verkkokäynnit

   Lähde: Kirjastotilastot Päivitetty:

   Verkkokäynti on asiakkaan suorittama virtuaalikäynti kirjaston ulkopuolelta kirjaston
   websivustoon ja aineistotietokantaan, jonka aikana voi tapahtua useita eri toimintoja kuten fyysisen käynnin yhteydessä. Yhden käynnin aikana tapahtuvia yksittäisiä sivupyyntöjä ei lasketa verkkokäynneiksi. Käynneiksi ei lasketa kirjaston tiloissa asiakkaiden käytössä olevilta työasemilta tai kirjaston henkilökunnan työasemilta tehtyjä käyntejä.
   Huom! Traficomin uuden 13.9.2021 evästeohjeistuksen käyttöönoton myötä verkkosivujen kävijätilastoihin tallentuu jatkossa useita kymmeniä prosentteja vähemmän kävijöitä, eivätkä tilastot ennen ja jälkeen uudenlaisen evästehyväksynnän käyttöönoton eivät ole vertailukelpoisia. Finnassa uudet evästeohjeistukset otettiin käyttöön 1.11.2022.

  • Verkkosivuilla vierailujen/istuntojen lukumäärä

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Museon ja museokohteiden verkkosivujen vierailujen/istuntojen yhteenlaskettu lukumäärä seurantavuoden aikana (ei yksittäisten sivulatausten määrä).

  • Verkossa julkaistu digitaalinen objekti (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Verkossa julkaistulla digitaalisella tai digitoidulla objektilla tarkoitetaan kokoelmaselainten tms. (esim. Finna, Flickr) kautta julkaistuja objekteja, joista on verkossa saatavilla digitaalisen kuvan tms. lisäksi myös taustatietoja. Pelkän kuvan julkaisemista verkossa esimerkiksi sosiaalisen median kautta ei lasketa mukaan.

  • Vienti

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Fyysisten kirjakappaleiden myynti ulkomaisille jälleenmyyjille ja ulkomainen suoramyynti

  • Vierailijatehtävä (henkilöstötilastot)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Vierailijatehtävien ja vakinaisen henkilökunnan (htv) taulukoiden tiedot on tuotettu eri perustein. Vierailijatehtävät kuvaavat tehtävien määrää, ei henkilöiden määrää. Vakinaisen henkilökunnan määrät ovat henkilötyövuosia.

  • Vierailuesitys

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Toimijan vierailusopimuksella vastaanottama toisen toimijan esitysvierailu.

  • VOS-orkesteri

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Orkesteri, joka saa lakisääteistä toimintaansa valtionavustusta.

  • VOS-taidemuseo

   Lähde: Frame Päivitetty:

   VOS-taidemuseo tarkoittaa lakisääteistä valtionosuutta saavaa taidemuseota.

  • Vos-toimija

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Esittävän taiteen valtionosuuden piirissä oleva teatteri-, tanssi- tai sirkustoimija. Valtionosuuden piiriin voi hakea kolmen vuoden välein.

 • Käsitteet: Y

  • Yhteiskonsertti

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Kahden jäsenorkesterin yhteinen konsertti. Kahden orkesterin ilmoittamat konsertti- ja kuulijamäärät huomioidaan vähennyksenä Suosion kuulijatilastoissa.

  • Yhteisötanssi

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yhteisön tarpeista ja yhteisön ehdoilla toteutettua tanssitoimintaa, jonka perus periaatteena on yhdenvertainen mahdollisuus tanssitaiteen kokemiseen

  • Yhteistuotanto

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yhteistuotanto on kahden tai useamman kumppanin välinen tuotanto, jossa osapuolet osallistuvat yhdessä harjoitusajan kustannuksiin ja sopivat etukäteen taloudellisen ja taiteellisen tuotantovastuun ja riskin jakamisesta. Yksittäisestä valmiista tuotannosta ei voi jälkikäteen sopimalla tehdä yhteistuotantoa. Pelkkä resurssien vaihto ja kierrätys tai tilavuokraus ei ole yhteistuotantoa. Vierailu ei ole yhteistuotantoa.

  • Yhteistuotanto

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Tuotanto, jossa on mukana suomalaisten tuotantoyhtiöiden lisäksi tuotantoyhtiöitä ja keskeistä rahoitusta myös ulkomailta.

  • Yksikköhinta

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yksikköhinta on valtionosuuden laskennallinen peruste. Sen mukaan määrätään vos-toimijoille rahoitus. Opetusministeriö päättää yksikköhinnasta vuosittain.

  • Yksittäinen lippu

   Lähde: Finland Festivals Päivitetty:

   Finland Festivalsin tilastoissa tämä on lippu, joka oikeuttaa pääsyyn yhteen yksittäiseen konserttiin, esitykseen tai vastaavaan.

  • Yksityinen galleria

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Yrityksen tai yksityisten elinkeinonharjoittajien ylläpitämiä gallerioita kutsutaan usein yksityisiksi gallerioiksi.

  • Yksityinen tuki musiikkialalle

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Säätiöiden ja rahastojen musiikkialan toimijoille maksamat avustukset ja apurahat.

  • Yleinen kirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus sekä sarjakuvat. Myös ammatillinen ja akateeminen kirjallisuus. Ei oppimateriaali.

  • Yleinen kulttuuritoiminta

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Kuntien talousraportoinnissa käytetty luokka, joka sisältää mm. kunnan kulttuuritoimen henkilöstö- ja muita hallinnollisia menoja sekä kulttuurikeskusten toiminnan. Kuntien palveluluokituksessa on omat luokkansa museoille, musiikille sekä esittäville ja visuaalisille taiteille.

  • Yleinen tietokirjallisuus

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Tietokirjallisuus, joka ei ole ammatilliseen tai akateemiseen käyttöön tarkoitettua.

  • Yleisavustus

   Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö Päivitetty:

   Valtionavustus, joka voidaan myöntää oikeushenkilölle sen sääntöjen mukaiseen toimintaan yleisesti tai kohdennetusti toiminnan osaan.

  • Yleisötapahtuma (museo)

   Lähde: Museovirasto Päivitetty:

   Yleisötapahtumalla tarkoitetaan museon järjestämiä luentoja, keskustelutilaisuuksia, kulttuuriympäristötapahtumia tai muita museon omia tapahtumia.

  • Yleisötilaisuus

   Lähde: Frame Päivitetty:

   Useimmat taidegalleriat ja taidemuseot järjestävät yleisötilaisuuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi taiteilijatapaaminen, opastettu kierros, luento, näyttelyn avajaiset, konsertti tai esitys.

  • Yleisötyö

   Lähde: Suosio Päivitetty:

   Yleisötyöllä
   – edistetään orkesterin saavutettavuutta.
   Saavutettavuudella tarkoitetaan palvelujen ja
   viestinnän helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille.
   Saavutettavuuteen liittyvät mm. fyysinen saavutettavuus (esteettömyys), verkkopalvelujen saavutettavuus
   ja käytettävyys sekä sisältöjen ymmärrettävyys ja
   selkokieli.
   – on pedagoginen tavoite. Yleisötyön avulla voidaan
   kasvattaa taiteen vastaanottokykyä. Yleisötyöllään
   orkesteri syventää olemassa olevan yleisön konserttikokemusta sekä tavoittaa uusia yleisöjä.
   – pyritään vuorovaikutukseen. Yleisötyössä tunnistetaan
   jokaisessa ihmisessä oleva luovuus ja sitä tuetaan
   osallistavan taiteellisen toiminnan avulla.

  • Yleisötyö

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yleisötyö on toimintaa, joka on suunnattu teattereiden/toimijoiden nykyiselle tai tavoitellulle yleisölle. Esim. kulissi/teatterikierros, teoesittely, tekijätapaaminen, keskustelutilaisuus, asukastapahtuma, yleisötapahtuma, kaupunkitapahtuma, teemailta, avoimet harjoitukset, flashmob, performanssitapahtuma, työpaja-, kurssitoiminta, vierailutoiminta päiväkodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa. Yleisötyöksi lasketaan myös muu taidelähtöinen toiminta: esim. pedagoginen/taidekasvatushanke sekä yhteisötanssi / yhteisöteatteri / sosiaalinen sirkus.

  • Yleisötyö (sirkus & tanssi)

   Lähde: Tinfo ja DanceInfo Päivitetty:

   Yleisötyö on taidelähtöistä toimintaa, joka on suunnattu ryhmien/toimijoiden nykyiselle tai tavoitellulle yleisölle. Esim. taiteilijatapaaminen, teosesittely, työpaja, demoesitys (huom. sirkustilastossa demoesitykset tilastoidaan "muu esitys" -kategoriaan). Opetus, harrastajatoiminta tai esittävän taiteen ammattilaisille suunnattu toiminta ei ole yleisötyötä. Tanssitilastossa yhteisötanssi tilastoidaan omana kategorianaan eikä sisälly yleisötyöhön.

  • Yritysrekisteri

   Lähde: Tilastokeskus Päivitetty:

   Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri on tilastollinen perusrekisteri, joka kattaa kaikki yritykset, yhteisöt (myös julkisyhteisöt) ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia, työnantajia tai kuuluvat ennakkoperintärekisteriin. Rekisterissä on tietoja esim toimialasta, oikeudellisesta muodosta, liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä. Tiedot kerätään verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tiedusteluista.

 • Käsitteet: Ä

  • Äänikirja

   Lähde: Kustannusyhdistys ry Päivitetty:

   Digitaalinen kirja, joka koostuu pääosin kuunneltavasta sisällöstä.

  • Äänisuunnittelija

   Lähde: Suomen elokuvasäätiö Päivitetty:

   Henkilö, joka vastaa elokuvan äänimaailman suunnittelusta ja toteutuksesta. Äänisuunnittelija luo tai kerää äänitehosteita, musiikkia ja dialogia elokuvaan ja vastaa äänitekniikasta.

  • Äänitteet

   Lähde: Music Finland Päivitetty:

   Fyysisesti tai digitaalisesti julkaistut musiikkiäänitteet, ml. suoratoistopalveluissa julkaistu musiikki.